Rhoi hysbysiad gwella i Livio's Barber Shop am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13 Hydref 2020

Mae hysbysiad gwella eiddo wedi ei roi i Livio’s Barber Shop, Windsor Road, Tref Gruffydd, am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.  

Derbyniodd swyddogion Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd y cyngor gŵyn yn honni bod methiant i wisgo cyfarpar diogelwch personol yn y siop. Aeth swyddogion yno ar ddydd Iau 8 Hydref 2020 a nodi nifer o drefniadau annigonol ar gyfer rheoli coronafeirws. Roedd y rhain yn cynnwys y perchennog ddim yn gwisgo mwgwd Math 2 yn ogystal â fisor wrth dorri gwallt. Roedd gynau’n cael eu hailddefnyddio, a doedd cofnodion olrhain a dilyn ddim yn gyflawn.  Roedd swyddogion yn teimlo bod rhaid rhoi hysbysiad gwella er mwyn sicrhau cydymffurfiad.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Mae gwasanaethau cysylltiad agos fel barbwyr a thrinwyr gwallt yn cael eu hystyried fel y lleoedd mwyaf peryglus ar gyfer trosglwyddo coronafeirws, ac mae yna ddyletswydd arnyn nhw i gymryd camau rhesymol i leihau’r perygl o heintio.  Mae gwisgo’r cyfarpar priodol wrth dorri gwallt o’r pwys mwyaf.

“Hoffem atgoffa barbwyr a thrinwyr gwallt fod  cyfarpar priodol yn golygu mwgwd Math 2 a fisor clir sy’n gorchuddio’r wyneb.  Mae’r rhain yn gosod rhwystr rhwng y sawl sy’n eu gwisgo a’r cwsmer rhag darnau anadlol.  Rhaid i fisorau ffitio’r sawl sy’n eu gwisgo a chael eu gwisgo’n gywir.  Dylen nhw orchuddio’r talcen, ymestyn islaw’r ên  a lapio o gwmpas ochr yr wyneb”

“Dylai pobl sicrhau eu bod yn gwybod y canllawiau yn ogystal â chadw i wybod y diweddaraf am unrhyw newidiadau rheoleiddiol. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau cyswllt agos ar gael yma: https://llyw.cymru/busnesau-gwasanaethau-cysylltiad-agos-canllawiaur-coronafeirws-i-weithleoedd

“Mae swyddogion yn ymdrechu i weithio gyda busnesau i roi cyngor a’u helpu i gydymffurfio, ond ni fyddan nhw’n petruso rhag cymryd camau cadarn ble mae yna dorcyfraith difrifol”.

Mae gan berchennog y busnes 48 awr i gywiro’r methiannau neu bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i gamau pellach a allai gynnwys y dewis o gau’r eiddo.

Diwygiwyd Diwethaf: 13/10/2020 Nôl i’r Brig