Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9 Hydref 2020
beer

Mae hysbysiad gwella eiddo wedi ei roi i’r Halfway Inn, Hen Gwmbrân, am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.

Aeth heddweision o Heddlu Gwent i’r dafarn ar ddydd Gwener 2il Hydref 2020 a gweld cwsmeriaid yn cerdded o gwmpas heb orchuddion wyneb, staff oedd yn gweithio yno ddim yn gwisgo gorchuddion wyneb yn gywir ac aelodau aelwydydd gwahanol yn eistedd gyda’i gilydd wrth yr un bwrdd (yn groes i gyfyngiadau clo lleol).

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd “Mae diystyru Rheoliadau Coronafeirws yn beryglus, ac mae’n drist clywed bod rhai pobl yn dal i beidio â chymryd y risg (i iechyd) yn ddifrifol fel y dylen nhw.

“Mae gwasanaeth Diogeli’r Cyhoedd y cyngor wedi bod yn gweithio’n agos â busnesau gan roi cyngor a chefnogaeth i’w helpu i reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â Coronafeirws. Tra bod mwyafrif y busnesau wedi bod yn dilyn y rheolau, mae lleiafrif wedi bod yn diystyru’r gyfraith mewn ffordd ddifrifol, gan roi cwsmeriaid a staff mewn perygl. 

“Gobeithiwn y bydd yr achos yma’n peri i fusnesau eraill feddwl eto am anwybyddu’r rheolau, a hoffem ddiolch i Heddlu Gwent am eu cefnogaeth gyda’r achos yma.”

Dywedodd y Prif Uwch Arolygydd, Mark Hobrough: “Datgelodd ein ymchwiliadau, ar y cyd gyda thîm diogelu’r cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, dorcyfraith difrifol.

“Fel mae’r digwyddiad yma’n dangos, byddwn ni – gyda’n partneriaid – yn parhau i gymryd camau i gadw’r cyhoedd yn ddiogel os nad oes dewis arall.

“Byddwn yn gwneud hynny os yw busnesau, a’r cyhoedd, yn parhau i ddiystyru’r gyfraith, yn enwedig ar ôl i ni ymgysylltu â phobl a’u hannog ac addysgu o flaen llaw.”

Mae gan ddeiliad y drwydded 48 awr i gywiro’r materion a nodwyd neu bydd camau gorfodi yn cael eu hystyried, gan gynnwys y dewis i roi hysbysiadau cau.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/01/2021 Nôl i’r Brig