Perchennog newydd wrth y llyw wrth i Betty ymddeol o'i siop wlân ar ôl 30 mlynedd

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

Mae perchennog busnes, Mrs Betty Black, yn ymddeol o Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl  ar ôl 30 mlynedd o weithio fel perchennog y Sewing and Wool Shop, a adnabyddir hefyd fel Betty’s Wool Shop. Prynodd y busnes dros bum mlynedd ar hugain yn ôl ar ôl gweithio i’r perchnogion blaenorol am chwe blynedd.

Mae’r siop boblogaidd sy’n gwerthu hanfodion gwnïo a gwau wedi bod yn un o nodweddion y farchnad ers blynyddoedd lawer, gan ddenu cwsmeriaid o dde Cymru gyfan i ganol tref Pont-y-pŵl. Er gwaethaf y pandemig coronafeirws presennol a gaeodd y farchnad am 13 wythnos yn ôl yn y gwanwyn, mae’r siop yn dal i ffynnu ac mae cwsmeriaid yn heidio i’r farchnad i gael cynnyrch gwnïo a gwau.

Gyda help gan dîm rheoli Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, hysbysebodd Mrs Black ei busnes ar Facebook a chafodd ymateb sylweddol. Gwnaeth nifer o bobl sylwadau a rhannu’r postiad, a greodd gryn ddiddordeb. Serch hynny, Mrs Tania Britten oedd y blaenaf, a hi sydd yn awr yn berchennog y siop.

Gan wneud sylw ar ei hamser fel perchennog y busnes, mae Mrs Black yn dweud: “Roedd yn freuddwyd gen i ers dyddiau ysgol i fod yn berchennog ar siop wnïo a gwau.

“Mae hi fel petai’n ddoe y ces i’r gwahoddiad.  Cymerodd amser maith i fi benderfynu, ond ar ôl magu plwc a chysylltu â’r perchnogion, dydw i erioed wedi edrych yn ôl.

“Serch hynny, roedd perchennog y busnes am i’r siop barhau hyd yn oed ar ôl iddi ymddeol.

“Mae siop wnïo wedi bod yn y farchnad ers bron i 60 mlynedd, a dyma ble prynais fy mheiriant gwnïo Singer cyntaf! Felly er bod fy mreuddwyd wedi dod yn wir, fy ail freuddwyd  yw gweld y siop yn parhau yn y farchnad ar ôl i fi ymddeol.”

Roedd Mrs Britten (y perchennog newydd), sydd wedi gweithio i’r GIG, am gael newid ac am ddilyn ei breuddwyd ei hun. Dywedodd: “Alla’ i ddim aros i ddechrau yn y farchnad. Rydw i wrth fy modd â chrefftau a gwnïo ac mae gen i lawer o syniadau am y busnes.  Rydw i am gysylltu â’r gymuned leol a chynnal gweithdai a digwyddiadau.”

Mae bywyd y farchnad yn nheulu Mrs Britten hefyd, gan fod ei hewythr, Mr Tom Smith wedi bod yn berchen ar siop ffrwythau a llysiau ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn yr 1960’s. 

Mae Mrs Black yn edrych ymlaen at ymddeol ac mae hi’n falch o weld y busnes yn parhau i genedlaethau’r dyfodol gael ei fwynhau.

Os byddwch chi ym Mhont-y-pŵl, galwch yn y farchnad i weld Mrs Britten yn ei siop newydd y mae hi wedi enwi ‘The Craft Cabin.’

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Hoffwn ddymuno ymddeoliad hapus i Mrs. Black; bydd colled ar ei hôl yn y farchnad.

“Hoffwn ddiolch iddi hefyd am aros gyda ni yn y farchnad am 30 mlynedd – mae’n llwyddiant ac yn dangos ymroddiad. Rwy’n gobeithio ei bod yn freuddwyd a ddaeth yn wir.

“Wrth i un drws gau, mae un arall yn agor, yn ôl y dywediad, felly croeso cynnes a phob lwc i Mrs. Britten - rydym yn gobeithio y byddwch yn cael yr un llwyddiant â’ch rhagflaenydd.”

Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar agor ddydd Llun 8am tan 2pm, dydd Mawrth i ddydd Gwener 8am tan 5pm a dydd Sadwrn 8am tan 4pm.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/12/2020 Nôl i’r Brig