Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020
new business launches

Mae dau fusnes cychwynnol newydd wedi dechrau yn Nhorfaen ar ôl cael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a rhaglen Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymunedol Ewropeaidd.

Mae un o drigolion Blaenafon, Amy Dando, wedi gallu gwireddu ei breuddwyd o lansio’i salon ewinedd ei hun, Amy Dando Nails, sydd yn siop trinwyr gwallt Fadez and Braidz yn  Broad Street, Blaenafon.

Mae Amy’n dechnegydd ewinedd profiadol ac mae’n cynnig amrywiaeth o driniaethau gan gynnwys triniaeth dwylo, triniaeth traed ac estyniadau amrannau.

Gyda’r gefnogaeth a gafodd Amy gan raglen CiW, roedd hi’n gallu cael arian am gyfarpar newydd gan gynnwys desg newydd, soffa harddwch, cadeiriau a deunydd marchnata.

Hefyd, mae Tara Smith o Drefddyn wedi dechrau ei busnes trwy agor ‘Tara's Treasured Treats’, busnes gwneud teisennau cartref.

Mae gan Tara amrywiaeth eang o deisennau gan gynnwys cacennau siocled, teisennau bach, treiffl a theisennau caws. Bydd Tara’s Treasured Treats yn cynnig dewisiadau di-glwten ac mae hi yn y broses o gynnig dewisiadau calori isel ar gyfer y rheiny sydd am golli pwysau.

Roedd Tara’n gallu mynd at gyrsiau ar-lein a’i galluogodd i gwblhau cyrsiau Hylendid Bwyd Lefel 3 a Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol i Fusnesau Bach, a derbyniodd hefyd arian ar gyfer eitemau hanfodol. 

Dywedodd Tara: 'Mae fy mentor Cymunedau i Waith, Trina, wedi bod yn anhygoel wrth fy helpu o’r cychwyn oll a dydw i ddim yn credu y buaswn i wedi llwyddo cymaint hebddi.

Rwy’ wastad wedi bod yn nerfus wrth siarad â phobl newydd, yn enwedig pan nad oes modd i ni gwrdd wyneb yn wyneb.  Mae cymunedau i Waith wedi bod yn gefnogol iawn ac wedi gwneud i mi deimlo’n esmwyth, maen nhw wedi fy helpu i sicrhau’r hyn sydd angen arnaf i wneud gweithio gartref yn bosibl.'

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross: ‘Mae’n wych gweld dau fusnes arall yn dechrau yng ngogledd Torfaen. Mae gan fusnesau bach rôl bwysig yn natblygiad economaidd ein hardal.

Gyda’r gefnogaeth a chyfarwyddyd cywir, mae yna gyfleoedd o hyd i ddatblygu syniad busnes a gwireddu breuddwyd ar adeg anodd fel hyn.

Mae’r gefnogaeth y mae rhaglen Cymunedau i Waith wedi ei rhoi wedi bod yn hanfodol wrth i’r busnesau yma ddechrau, fel sy’n amlwg o’r sylwadau. Rwy’n falch o ba mor effeithiol mae Cymunedau i Waith a Mwy wedi bod yn yr amserau heriol yma.’

Ers dechrau’r pandemig, mae 196 o bobl wedi cael cefnogaeth trwy’r rhaglen Cymunedau i Waith, gyda dros 70 yn sicrhau gwaith.

I drafod dechrau busnes yn Nhorfaen, ffoniwch dîm Cymunedau i Waith ar 01495 742 131 neu, danfonwch neges uniongyrchol trwy eu tudalen Facebook. 

Diwygiwyd Diwethaf: 27/11/2020 Nôl i’r Brig