Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020
dog walking

Gyda chefnogaeth y Cynllun Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, mae Danny Moreton o Gwmbrân wedi gallu gwireddu ei freuddwyd o fod yn berchen ar ei fusnes ei hun trwy lansio ‘Happy Paws’, gwasanaeth lleol ar gyfer cerdded cŵn a gwarchod anifeiliaid anwes.

Bydd Danny’n cynnig ei wasanaethau cerdded cŵn ledled Cwmbrân a’r ardaloedd cyfagos am brisiau rhesymol, ac mae e eisoes wedi cael adborth cadarnhaol gan gwsmeriaid sy’n llawn clod am ei wybodaeth am gŵn a’i natur hawddgar.

Dechreuodd gynllunio’r busnes yn ôl yn Ionawr 2020 ac, er gwaethaf pandemig Covid19, roedd Danny’n benderfynol o lansio’i fusnes eleni. 

Dywedodd Danny: 'Mae lansio’r busnes yn ystod y pandemig wedi bod yn bryder.  Yn ffodus galla’ i barhau i weithio gydag ychydig iawn o gyswllt gyda phobl ac rwy’n dilyn canllawiau diogelwch a hylendid.'

'Dyw rhai pob ddim yn gallu cerdded eu cŵn oherwydd pwysau gwaith a dyw pobl fregus ddim am fentro allan yn aml, felly rwy’n fwy na pharod i helpu a cherdded eu cŵn ar eu rhan.’

Rhoddodd rhaglen Cymunedau i Waith Torfaen gyngor busnes, cefnogaeth ac arian ar gyfer cyfarpar hanfodol, a rhoddon nhw gymorth i Danny ar hyd bob cam o’i daith wrth ddechrau’r busnes.

Aeth ymlaen i ddweud: “Mae’r gefnogaeth gan Gymunedau i Waith wedi bod yn anhygoel.  Nid yn unig yr arian ond y cyfathrebu ac ymdrech ychwanegol y tîm i wireddu fy mreuddwyd. Dydw i ddim yn siŵr a allai hyn fod wedi digwydd hebddyn nhw.'

Mae’n hynod o gyffrous fy mod wedi gwireddu breuddwyd! Mae cyfuno fy nghariad at yr awyr agored ac ymarfer corff gyda chariad at gŵn wedi bod yn gam anhygoel yn fy mywyd!'

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross: 'Mae’n wych clywed am lwyddiannau hunangyflogaeth ein trigolion yn Nhorfaen.  Yn yr hinsawdd bresennol o ran gwaith, mae hunangyflogaeth yn dewis ymarferol i bobl gyda’r gefnogaeth a’r cyngor cywir.

Rwy’n hynod o falch o’r gefnogaeth effeithiol y mae Cymunedau i Waith wedi ei rhoi ac sydd wedi bod yn amlwg wrth sefydlu’r busnes yma.  Mae amrywiaeth eang o gefnogaeth ar gael trwy’r cyngor am bob agwedd o gyflogaeth fel mentora, hyfforddiant ac ariannu. Hoffwn annog unrhyw un yn Nhorfaen sydd â diddordeb mewn hunangyflogaeth neu gael gwaith i gysylltu â’r tîm.' 

Gallwch gael hyd i wasanaeth cerdded cŵn Happy Paws ar-lein neu drwy ffonio 0792694638.

I siarad â rhywun am ddechrau busnes yn Nhorfaen ffoniwch dîm Cymunedau i Waith ar 01495 742 131.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/11/2020 Nôl i’r Brig