Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8 Ionawr 2021
Untitled design (8)

Nawr, yn fwy nag erioed, ar adegau anodd fel hyn, mae chwarae yn rhan annatod o iechyd meddwl a lles plentyn.

Pan gyflwynwyd mesurau’r cyfnod clo fis Mawrth, ceisiodd Chwarae Torfaen gasglu ynghyd amrywiaeth o becynnau adnoddau chwarae a allai gael eu rhoi i gefnogi teuluoedd bregus ledled Torfaen.

Mae’r pecynnau’n rhan o Lyfrgell Benthyca Chwarae ble mae yna doreth o adnoddau chwarae wedi cronni dros y blynyddoedd i deuluoedd a grwpiau cymunedol eu defnyddio. Mae’r pecynnau’n cynnwys dewis o gelf a chrefft, gemau bwrdd, cyfarpar chwaraeon yn ogystal â chyfarpar arbenigol i’r anabl.

Hyd yn hyn, mae dros 90 o becynnau chwarae wedi cael eu rhoi i deuluoedd yn Nhorfaen, ble cafodd nifer o deuluoedd eu cyfeirio gan bartneriaid, Ysgol Crownbridge, Bron Afon, Canolfan Serennu, Action for Children, TOGs a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

I gychwyn, derbyniodd teuluoedd a oedd yn gysylltiedig â’r Cynllun Chwarae Anabledd y pecynnau ac yna estynnwyd y gwasanaeth i deuluoedd mewn Prosiectau Chwarae a Lles eraill.

Mae adborth yn awgrymu bod teuluoedd yn hynod ddiolchgar am yr adnoddau ychwanegol  ar adeg pan fo nifer wedi eu cyfyngu i’w cartrefi. 

Adborth gan Deuluoedd 

“Diolch am roi benthyg y cyfarpar i ni, rydym yn gwarchod ein hunain ar hyn o bryd a gallwn ni ddim mynd allan, felly mae’r plant yn defnyddio’r cyntedd a’r ystafell fyw fel man chwarae a doedd y peli oedd gennym ni ddim yn addas i’w defnyddio’r tu fewn. Maen nhw wedi mwynhau chwarae gyda’r tenis bwrdd yn yr ystafell flaen. Diolch yn fawr i chi am roi benthyg, maen nhw wrth eu bodd” Mam Thomas a Tamsin, Pont-y-pŵl

“Diolch am roi benthyg y cyfarpar i ni, mae hi wedi bod mor galed ond mae hyn yn wych. ‘Allwn ni ddim gor-ddweud gymaint o wahaniaeth  mae eich gwasanaeth wedi gwneud!” Julie Gearon, Croesyceiliog

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross,

‘Mae’r ymateb gan Wasanaeth Chwarae Torfaen dros gyfnod Covid-19 wedi bod yn rhagorol. Nid yn unig maen nhw wedi bod yn rhagweithiol wrth roi cymorth ar-lein i deuluoedd gyda chynnwys diddorol, maen nhw hefyd wedi bod yn darparu gofal a gweithgareddau chwarae yn ein hybiau gofal plant a sefydlwyd i gefnogi plant gweithwyr allweddol.

Yn aruthrol, maen nhw hefyd wedi darparu pecynnau chwarae teuluol i deuluoedd bregus ledled y fwrdeistref. Mae hyn yn dyst i waith caled staff a gwirfoddolwyr yng Ngwasanaeth Chwarae Torfaen sy’n ymrwymedig i sicrhau fod gan bob plentyn yn Nhorfaen hawl i chwarae, waeth beth yw eu hamgylchiadau.

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw deuluoedd a fyddai’n elwa o dderbyn pecyn chwarae, cysylltwch â'r Tîm Chwarae trwy e-bost at julian.davenne@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 08/01/2021 Nôl i’r Brig