Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaethyn agor yn gynnar ar gyfer ceisiadau

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15 Mai 2020

Mae cynllun blaengar y llywodraeth i gefnogi’r rheiny sy’n hunangyflogedig wedi agor ar gyfer hawliadau – wythnosau yn gynt na’r disgwyl.

O 08:00 y bore yma, bydd unigolion hunangyflogedig neu aelodau o bartneriaethau y mae coronafeirws wedi effeithio’n andwyol ar eu busnesau’n gallu gwneud cais am grant Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) sy’n werth 80% o’u helw masnachu misol cyfartalog.

Disgwylir i filiynau elwa o’r cynllun, gyda’r taliadau’n cyrraedd cyfrifon banc cyn pen chwe diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno hawliad. Bydd y taliadau’n cael eu talu mewn un rhandaliad sy’n cwmpasu tri mis, ac wedi’i gyfyngu i £7,500. 

Bydd pawb sy’n gymwys ar gyfer SEISS, sy’n un o’r cynlluniau cymorth mwyaf hael a gyhoeddwyd gan unrhyw lywodraeth mewn ymateb i goronafeirws, yn gallu cael grant y llywodraeth erbyn 25 Mai, neu cyn pen chwe diwrnod ar ôl cwblhau hawliad.

Meddai Rishi Sunak, Canghellor y Trysorlys:

“Rydym yn gweithio’n gynt na’r disgwyl er mwyn rhoi cymorth i’r rheiny sy’n hunangyflogedig, ac o heddiw ymlaen bydd y miliynau o bobl sy'n gymwys ar gyfer y cynllun yn gallu gwneud cais amdano.

“Gyda thaliadau’n cyrraedd cyn diwedd y mis hwn, bydd gan y rheiny sy’n hunangyflogedig ledled y DU arian yn eu pocedi i’w helpu drwy’r cyfnod heriol hwn.”

O heddiw ymlaen, bydd pobl yn gallu cyflwyno’u hawliad ar ddyddiad penodol rhwng 13 a 18 Mai, yn seiliedig ar eu Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr. Mae CThEM wedi neilltuo dyddiad penodol i unigolion hunangyflogedig cymwys gyflwyno hawliad, a gellir gwirio hyn ar wiriwr ar-lein CThEM.

Mae’r SEISS yn rhan o becyn cynhwysfawr sy’n rhoi cymorth i bobl hunangyflogedig, gan gynnwys benthyciadau Adfer, gohirio Treth Incwm, cymorth rhent, lefelau uwch o Gredyd Cynhwysol, seibiant talu morgais, yn ogystal â’r cynlluniau cymorth busnes amrywiol y mae’r llywodraeth wedi’u cyflwyno i ddiogelu busnesau yn ystod y cyfnod hwn.  

Meddai Derek Cribb, Prif Swyddog Gweithredol IPSE (Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol a’r rheiny sy’n Hunangyflogedig) 

“Ar gyfer y rheiny sy’n hunangyflogedig, nid yw coronafeirws yn argyfwng iechyd yn unig, ond mae hefyd yn argyfwng incwm taer. Felly, mae’n dda iawn bod y llywodraeth wedi llwyddo i gael y cynllun newydd hwn yn ei le yn gynt na’r disgwyl, a bod rhan o’r gymuned lawrydd nawr yn gallu cael yr help sydd ei angen arnynt yn gynnar. Rydym yn falch iawn bod y llywodraeth wedi gwrando ar lawer o gyngor IPSE drwy sefydlu’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth, sy’n taflu rhaff fawr ei hangen i’r bobl hunangyflogedig hynny sy’n gymwys ar ei gyfer.”

Meddai Mike Cherry, Cadeirydd Cenedlaethol Ffederasiwn Busnesau Bach:

“Mae’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth yn cynrychioli rhaff i’r miliynau o bobl hunangyflogedig y disgwylir iddynt fod yn gymwys. Byddwn yn annog pawb sy’n credu eu bod yn gymwys i ddefnyddio’r gwiriwr ar-lein os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, ac i gyflwyno hawliad ar y dyddiad a ddyrannwyd.

“Rydym yn arbennig o falch i weld bod y cynllun yn agor yn gynt na’r disgwyl, gyda chais carlam syml ac addewid am daliad cyflym. Mae cael y system wedi’i dylunio a’i hadeiladu yn gynt na’r disgwyl i’w ganmol. Yn union fel porth y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws, rydym yn gobeithio y bydd yn ymdopi â’r galw disgwyliedig uchel. Hoffwn dalu teyrnged i staff CThEM am y gwaith y tu ôl i’r llen i gael y cynllun hwn ar waith.”

Meddai Brian Berry, Prif Weithredwr Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr:

“Mae’r rheiny sy’n hunangyflogedig yn cyfrif am 40% o weithlu’r diwydiant adeiladu, felly bydd penderfyniad y llywodraeth i ddod â’r taliad ymlaen i ddiwedd mis Mai yn newyddion calonogol iawn i’r nifer o grefftwyr annibynnol sy’n gweithredu yn y diwydiant adeiladu. Hyd yma, mae pecyn cymorth y llywodraeth wedi’i dargedu at fusnesau, felly bydd y rheiny sy’n hunangyflogedig yn croesawu’r hwb ariannol hwn ar adeg pan fydd ei angen arnynt fwyaf.”

Rhagor o wybodaeth

  • Mae unigolion yn gymwys os yw coronafeirws wedi effeithio’n andwyol ar eu busnes, os gwnaethant fasnachu yn ystod blwyddyn dreth 2019 i 2020, os ydynt yn bwriadu parhau i fasnachu, a bod y canlynol yn wir:
  • maent yn ennill o leiaf hanner eu hincwm drwy hunangyflogaeth
  • mae ganddynt elw masnachu nad yw’n mynd y tu hwnt i £50,000 y flwyddyn
  • gwnaethant fasnachu yn ystod blwyddyn dreth 2018 i 2019 a chyflwyno’u Ffurflen Dreth Hunanasesiad ar neu cyn 23 Ebrill 2020 ar gyfer y flwyddyn honno
  • Mae CThEM yn cyfrifo’r swm sydd i’w dalu i bob hawliwr cymwys yn seiliedig ar gyfartaledd o’r Ffurflenni Treth ar gyfer 2016/17, 2017/18 a 2018/19. 
  • Gwahoddwyd cwsmeriaid i hawlio eu grant SEISS ar ddyddiad penodol, rhwng 13 a 18 Mai. Ni fydd modd iddynt wneud cais cyn eu dyddiad hawlio, ond bydd modd iddynt wneud hawliad ar ôl hynny.
  • Gall pobl wirio’u dyddiad trwy ddefnyddio gwiriwr ar-lein CThEM ar unrhyw adeg - www.tax.service.gov.uk/self-employment-support/enter-unique-taxpayer-reference
  • I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch arweiniad CThEM neu siaradwch â’ch asiant treth. Os oes angen cymorth pellach arnoch, defnyddiwch wasanaeth sgwrs dros y we CThEM, neu ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM ar 0300 200 1900. 
Diwygiwyd Diwethaf: 11/09/2020 Nôl i’r Brig