Ailagor y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14 Mai 2020

Ar ôl cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru a’r newid yn y rheolau sy’n caniatáu i drigolion fynd at ganolfannau ailgylchu a gwastraff, mae cynlluniau Torfaen i ailagor y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd ddydd Mawrth 26ain Mai yn mynd ymlaen yn gyflym.

Mae cynllun manwl yn cael ei ddatblygu i sicrhau bod ymweliadau trigolion â’r ganolfan yn cael eu rheoli’n ddiogel, gan gydymffurfio â’r cyngor presennol ar ymbellhau cymdeithasol.

Yn y cyfnod cychwynnol yma o ailagor dylai ymweliadau â’r ganolfan ddigwydd dim ond os ydynt yn angenrheidiol, os na allwn ni gasglu’r gwastraff yr ydych yn dod ag e at y safle trwy ein casgliadau ymyl y ffordd arferol, a does dim modd i chi ei storio gartref.  Bydd system o gadw lle yn cael ei gyflwyno a dim ond ar ôl bwcio mae mynd i’r safle.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rydym yn deall pwysigrwydd agor y Ganolfan Ailgylchu ac rydym yn diolch i drigolion am eu hamynedd tra bu ar gau. Er mwyn ailagor rydym wedi gorfod ystyried diogelwch pawb.

“Bydd ymweliad â’r Ganolfan yn wahanol pan fydd wedi ailagor gan ei bod yn cymryd camau i reoli’r nifer sy’n ymweld pob dydd a chadw staff ac ymwelwyr yn ddiogel.

“Bydd cyfyngiadau mewn grym a bydd system o gadw lle ar gyfer pob ymweliad. Ni fydd modd i chi ddod i’r safle heb eich bod wedi bwcio’n swyddogol nac ar adeg y tu allan i’ch amser penodedig – nid fyddwch yn cael dod i’r safle.

“O ganlyniad, rydym yn gofyn i chi, os ydych chi neu unrhyw un ar eich aelwyd yn dangos symptomau COVID19 neu’n gwarchod ar hyn o bryd, i beidio ag ymweld â’r ganolfan. Cadwch at reoli ymwahanu cymdeithasol pan fyddwch yn ymweld, a dewch â menig neu ddiheintydd dwylo gyda chi gan na fydd rhai yno ar y safle.

“Mae’n bwysig lleihau eich amser yn y ganolfan, a dyma pam rydym yn gofyn i bawb i ddidoli eu hailgylchu cyn gadael y tŷ.

“Os weithiwn ni i gyd â’n gilydd, a chadw at y canllawiau, bydd y rheiny sydd angen defnyddio’r canolfannau yn gallu gwneud hynny’n ddiogel.”

Bydd y cynllun presennol yn caniatáu i ddim ond 7 cerbyd i fod ar y safle ar unrhyw adeg, gyda’r safle’n cael ei rannu’n ddwy ran o dan reolaeth staff.  Ni fydd caniatâd i faniau nac ôl-gerbydau fynd i’r safle yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd adolygiadau ar ddiwedd pob dydd a bydd adolygiad wythnosol yn ystyried capasiti’r safle ac unrhyw newidiadau gan ddibynnu ar ba mor llwyddiannus y mae’r camau wedi bod.

Bydd y safle ar agor 7 diwrnod yr wythnos a bydd yn gweithredu fesul cyfnodau o awr, ddydd Llun i ddydd Sadwrn 7:30am tan 4:30pm, a dydd Sul 9am-5pm

Bydd manylion llawn o ddulliau gweithredu a rheolau’r safle yn cael eu cyhoeddi’r wythnos nesaf.  Disgwylir i’r system archebu lle fod yn fyw yr wythnos nesaf ac unwaith y digwydd hynny, bydd modd bwcio ar-lein trwy fynd at www.torfaen.gov.uk

Oherwydd bod staff yn yr adran gofal cymdeithasol yn ymgymryd â gwaith sydd wedi ei flaenoriaethu o ran ymateb y cyngor i Covid-19, dylid ffonio 01495 762200 i gadw lle dim ond pan nad oes modd i’r unigolyn ddefnyddio dulliau ar-lein.

Diwygiwyd Diwethaf: 15/05/2020 Nôl i’r Brig