Dangoswch eich cefnogaeth i Bythefnos Gofal Maeth

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7 Mai 2020
Fostering-HappyHands-Facebook-940x788

Dros y pythefnos nesaf, byddwn yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, o 11-24 Mai. Mae’r ymgyrch ar draws y DU yn dathlu ymrwymiad gofalwyr maeth a’u heffaith cadarnhaol ar gymdeithas.

Eleni, rydym wedi ymuno ag awdurdodau lleol ar draws Gwent I greu cynnwys yn y cyfryngau cymdeithasol sy’n cydnabod gwaith hanfodol ein gofalwyr maeth, sy’n arbennig o bwysig ar adeg mor heriol.

Yr her a osodwyd gan elusen Fostering Network ar ddechrau 2020 oedd recriwtio 550 yn rhagor o deuluoedd maeth dros y flwyddyn. Dyma’r nod o hyd i dimau maethu awdurdodau lleol sydd wedi addasu eu harferion i weithio tuag at y targed.

Meddai’r Aelod Gweithredol ar gyfer Plant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross,

‘Rwyf bob amser yn llawn parch tuag at y rhai sy’n dewis agor eu calonnau a’u cartrefi i blant sydd angen eu maethu. NI ddylid byth danamcangyfrif eu cyfraniad a’u hymroddiad, na’r effaith bositif y mae gofalwr maeth yn ei gael ar fywyd person ifanc.

‘Mae hwn yn gyfnod pryderus i bawb ond mae’n arbennig o anodd i deuluoedd a oedd eisoes yn cael anawsterau cyn y pandemig. Ein blaenoriaeth yw diogelwch a lles ein plant. Nawr, fwy nag erioed, rydym angen i bobl gysylltu â ni a dod yn ofalwyr maeth.’

Mae’r tîm yn dal i dderbyn ymholiadau gan y rheiny sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwyr maeth neu sy’n dymuno cael cyngor ar y cam cyntaf, ewch i: www.torfaen.gov.uk/Fostering


 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 07/05/2020 Nôl i’r Brig