Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Mae Coleg Gwent, Cyngor Torfaen a’r contractwr Interserve Construction yn datblygu cynlluniau wrth gefn trylwyr os caiff agoriad Parth Dysgu Torfaen ei oedi yn y pandemig Covid-19.

Er bod cynnydd ar y blaen o ran y rhaglen, mae Interserve Construction, sydd wedi parhau i weithio drwy’r pandemig, wedi gorfod delio gyda nifer o broblemau, gan gynnwys y canllawiau cadw pellter cymdeithasol sydd wedi cyfyngu’r niferoedd ar y safle ac wedi newid arferion gwaith ynghyd â derbyn llai o ddeunyddiau oherwydd bod staff yn y gadwyn gyflenwi wedi eu rhoi ar absenoldeb ffyrlo.

Meddai Pennaeth Coleg Gwent, Guy Lacey: “Rydym yn monitro’n ddyddiol y gwaith adeiladu ar Barth Dysgu Torfaen. Mae’r gwaith yn parhau ond oherwydd mesurau cadw pellter cymdeithasol, mae contractwyr yn gweithio ar gapasiti is ac mae’n bosibl na chaiff y dyddiad cwblhau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd yn cael ei gyflawni. O ystyried yr amgylchiadau mae’n anffodus, ond yn ddealladwy, bod cynnydd wedi arafu ac rydym yn cydnabod bod hyn yn amharu ar ein cynlluniau a’r pryder posibl y gall hyn ei achosi i ddysgwyr.

“Rwyf eisiau sicrhau ein dysgwyr os bydd angen i ni oedi agor y Parth Dysgu, ein bod yn barod. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed gyda phartneriaid dros yr ychydig wythnosau diwethaf i ddatblygu cynllun wrth gefn a fydd yn sicrhau bod ein dysgwyr a’n staff yn gallu dechrau’r flwyddyn academaidd newydd ar amser.   

“Mae ein Campws ym Mhont-y-pŵl yn parhau i fod yn gwbl weithredol a gellir ei gadw ar agor cyhyd ag y bo angen. Efallai nad oes gan Bont-y-pŵl yr holl adnoddau gwych a fydd yn y parth dysgu newydd, rydym yn parhau i gynllunio ar gyfer hyn a byddwn yn hysbysu ein darpar fyfyrwyr a’r staff o ran sut mae’r gwaith adeiladu a’r cynlluniau ar gyfer Pont-y-pŵl yn datblygu.” 

Meddai’r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen: “Mae COVID-19 yn cael effaith arwyddocaol ar bob agwedd o’n gweithrediadau beunyddiol. Hyd yma, nid ydym yn holl sicr pa effaith y mae’r cyfyngiadau symud a’r amserlen ar gyfer adfer o ran sefyllfa Covid yn ei chael ar Barth Dysgu Torfaen. Mae cynnydd o hyd ar y safle ac mae Interserve Construction yn parhau i weithio ac yn gwneud popeth y gallent gyda’r adnoddau sydd ganddynt, gan gydymffurfio â chadw pellter cymdeithasol, ond byddwn yn monitro’r sefyllfa yn ofalus a hysbysu pawb o’r cynnydd.”

Dywedodd Carl Read, Cyfarwyddwr Rhanbarthol ar gyfer Interserve De Cymru: “Mae Interserve Construction yn parhau i weithio gyda phob rhanddeiliad i sicrhau cyflawni’r prosiect pwysig hwn yn llwyddiannus, gan sicrhau iechyd, diogelwch a lles ei weithwyr a’r gadwyn gyflenwi, sy’n hollbwysig yn ystod y pandemig Covid 19. Roedd yn anochel y byddai Covid 19 yn effeithio’r rhaglen, ond rydym yn parhau i reoli’r prosiect mor effeithiol ag y bo modd dan yr amgylchiadau presennol a byddwn yn ceisio lliniaru oedi ble bynnag y bo modd.”

I gael rhagor o wybodaeth ar Barth Dysgu Torfaen a rhai cwestiynau cyffredin www.coleggwent.ac.uk/torfaen-faqs

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu

Diwygiwyd Diwethaf: 06/05/2020 Nôl i’r Brig