CThEM yn gwahodd yr hunangyflogedig i baratoi i gyflwyno eu hawliadau

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn dechrau cysylltu ag oddeutu tair miliwn a hanner o gwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) y llywodraeth er mwyn egluro’r broses ymgeisio a’u helpu i baratoi i gyflwyno hawliad.   

Mae’r gwasanaeth hawliadau yn agor ddydd Mercher, 13 Mai, yn gynt na’r disgwyl, gyda thaliadau’n cyrraedd cyfrifon banc erbyn 25 Mai, neu chwe diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno’r hawliad.  

Bydd y cynllun, sy’n gymwys i’r rhan fwyaf o bobl sy’n cael o leiaf hanner eu hincwm o hunangyflogaeth, yn helpu unigolion hunangyflogedig neu’r rheiny sydd mewn partneriaeth ac y mae coronafeirws wedi effeithio’n andwyol ar eu busnes. Cynllun dros dro yw SEISS a fydd yn galluogi’r rheiny sy’n gymwys ar ei gyfer i hawlio grant trethadwy gwerth 80% o’u helw masnachu cyfartalog, hyd at uchafswm o £7,500 (sy’n cyfateb i dri mis o elw) mewn un taliad. 

Mae CThEM yn defnyddio gwybodaeth y mae cwsmeriaid wedi’i rhoi yn eu Ffurflenni Treth ar gyfer 2018–19 – a’u Ffurflenni Treth ar gyfer 2016–17 a 2017–18 pan fo angen – er mwyn pennu a ydynt yn gymwys. Bydd CThEM wedyn yn cysylltu â’r cwsmeriaid a allai fod yn gymwys drwy e-bost, SMS neu lythyr. Rydym hefyd wedi agor gwiriwr ar-lein ers dydd Llun, 4 Mai, sy’n caniatáu i gwsmeriaid wirio drostynt eu hunain a ydynt yn gymwys. Mae’r gwiriwr hefyd yn nodi’r dyddiad y gallant wneud cais ar gyfer y cynllun. 

Mae cwsmeriaid yn gymwys os yw coronafeirws wedi effeithio’n andwyol ar eu busnes, os gwnaethant fasnachu yn ystod 2019–20, ac os ydynt yn bwriadu parhau i fasnachu a bod y canlynol yn wir:    

  • Maent yn ennill o leiaf hanner eu hincwm drwy hunangyflogaeth;​    
  • Mae ganddynt elw masnachu nad yw’n mynd y tu hwnt i £50,000 y flwyddyn; a​    
  • Gwnaethant fasnachu yn ystod blwyddyn dreth 2018 i 2019 a chyflwyno’u Ffurflen Dreth Hunanasesiad ar neu cyn 23 Ebrill 2020 ar gyfer y flwyddyn honno.     

Ar gyfer yr unigolion hynny nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun, bydd CThEM yn eu cyfeirio at arweiniad sy’n nodi’r amodau, a hynny er mwyn eu helpu i ddeall pam nad ydynt yn gymwys. Bydd yr arweiniad hefyd yn cynnwys cyngor ar y cymorth arall a allai fod ar gael iddynt, megis gohirio Treth Incwm, cymorth rhent, Credyd Cynhwysol, seibiant talu morgais a mynediad at y gwahanol gynlluniau cymorth busnes y mae’r llywodraeth wedi’u cyflwyno i ddiogelu busnesau yn ystod y cyfnod hwn.    

Rydym yn disgwyl y bydd ein llinellau ffôn yn brysur iawn dros yr ychydig wythnosau nesaf wrth i bobl ddechrau’r cynllun newydd hwn. O’r herwydd, rydym yn gofyn i bobl ein ffonio dim ond os na allant ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnynt ar GOV.UK, drwy eu hasiant treth na thrwy ein gwasanaeth sgwrs dros y we – bydd hyn yn golygu bod y llinellau’n glir ar gyfer y rheiny y mae angen ein help arnynt fwyaf. 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/05/2020 Nôl i’r Brig