Byddwch yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Daeth i sylw tîm safonau masnach y cyngor y gallai masnachwyr twyllodrus fod yn arallgyfeirio ac yn cynnig siopa ar ran unigolion bregus sy'n hunan-ynysu. Er y gall hyn ymddangos yn gam caredig iawn, mae pryderon bod ganddyn nhw gymhelliad cudd. Gallai hyn olygu eu bod yn cam-fanteisio’n ariannol arnynt i godi gormod ar bobl neu i gael gafael ar rifau cardiau a rhifau PIN.

Mae'n debygol y bydd masnachwyr twyllodrus yn creu rhestr o unigolion bregus i'w defnyddio yn y dyfodol fel targedau ac o bosib, gwerthu'r wybodaeth ymlaen i eraill.

Er mwyn amddiffyn rhai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas, gofynnwn i drigolion fod yn wyliadwrus a chadw at y cyngor a ganlyn:

  • Ceisiwch droi at bobl yr ydych yn ymddiried ynddynt yn unig (ffrindiau, cymdogion neu aelodau’r teulu)
  • Peidiwch â rhoi llyfrau pensiwn na manylion cardiau i unrhyw un nad ydych chi’n eu hadnabod neu ymddiried ynddynt.
  • Peidiwch â gadael unrhyw ymwelwyr i mewn i’ch cartref oni bai eich bod yn eu hadnabod, neu oni bai eich bod wedi trefnu apwyntiad ymlaen llaw.
  • Os fedrwch chi siopa ar lein, ystyriwch hynny.

Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth prydau cymunedol i bobl sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain nad ydyn nhw'n gallu paratoi eu prydau eu hunain. Er bod llawer o'r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn bobl hŷn, mae'r gwasanaeth yn agored i unrhyw un sy'n methu â pharatoi pryd bwyd oherwydd eu bod yn wan, sâl neu'n anabl, a hynny'n amodol ar ein meini prawf cymhwysedd.

Gellir trefnu'r gwasanaeth prydau cymunedol am gyfnodau amrywiol. Mae rhai pobl yn defnyddio'r gwasanaeth am gyfnod byr ar ôl dod allan o'r ysbyty neu, tra bod eu gofalwr i ffwrdd; mae eraill yn defnyddio'r gwasanaeth yn y tymor hir.

Darganfyddwch mwy yma

Diwygiwyd Diwethaf: 19/03/2020 Nôl i’r Brig