Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 24 Mehefin 2020
Registrar services resume in Torfaen

Ar ôl newid mewn deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru ar 22ain Mehefin 2020, gall cofrestriadau geni ac apwyntiadau ar gyfer hysbysiadau o briodas ailddechrau nawr yn Nhorfaen.

Er mwyn cofrestru genedigaeth, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei fod yn rhesymol o berson adael eu hardal leol neu fod y tu fewn gyda pherson arall nad yw’n aelod o’u haelwyd.

Gan fod y cyngor yn delio ag ôl-groniad o gofrestriadau, byddwn yn edrych at flaenoriaethu apwyntiadau ar sail dyddiad geni’r baban, gyda’r rheiny sydd wedi aros hiraf yn cael eu cofrestru’n gyntaf.

Bydd cofrestru genedigaeth angen apwyntiad wyneb yn wyneb yn y swyddfa gofrestru yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl.  Cewch ddod i mewn dim ond os ydych wedi trefnu apwyntiad o flaen llaw a rhaid cadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg.

Mae trefniadau newydd wedi eu gwneud ar gyfer pob genedigaeth yn ardal “Gwent” sy’n cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae pum awdurdod Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yn cydweithio fel y gallwch fynychu eich swyddfa leol i gwblhau’r cofrestriad a phrynu tystysgrif geni eich plentyn yn yr apwyntiad hwnnw.

Cysylltwch â’ch cyngor lleol am wybodaeth bellach:-

Registrar Contact Details
Manylion cyswlltCyfeiriadRhif ffôn

Gwasanaeth Cofrestru Blaenau Gwent

registrars@blaenau-gwent.gov.uk

01495 353372

Gwasanaeth Cofrestru Caerffili

registrars@caerphilly.gov.uk

01443 864166 or 864170

Gwasanaeth Cofrestru Sir Fynwy

RegisterOffice@monmouthshire.gov.uk

01873 735435

Gwasanaeth Cofrestru Casnewydd

registrar@newport.gov.uk

01633 235510 or 235520

Gwasanaeth Cofrestru Torfaen

registrars@torfaen.gov.uk

01495 742132 or 742133

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi diweddaru eu canllawiau mewn perthynas â phriodasau a phartneriaethau sifil.  Mae’r rheoliadau coronafeirws nawr yn caniatáu gweinyddu priodasau mewn addoldy a gofrestrir ar gyfer ffurfio priodasau a phartneriaethau sifil ble mae’r addoldy hefyd yn fan a gymeradwyir, yn amodol ar fod mesurau cadw pellter corfforol ar waith.  

Mae’r cyngor yn aros am eglurder pellach gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phriodasau a phartneriaethau sifil mewn swyddfeydd cofrestru ac mewn mannau seciwlar a gymeradwyir a bydd yn rhoi’r diweddaraf cyn gynted â phosibl.

Dylai cyplau sy’n dewis rhoi hysbysiad, gyda’r ansicrwydd a fydd eu haddoldy ar gael, fod yn ymwybodol, os na fydd y lleoliad yn yr hysbysiad yn ailagor yn y dyfodol am ryw reswm ac ni all eu priodas neu seremoni partneriaeth sifil ddigwydd yn y fan honno, yna byddai angen hysbysiadau newydd.

Bydd cofrestriadau ar gyfer cymryd hysbysiadau o briodas angen apwyntiad wyneb yn wyneb yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl.  Cewch ddod i mewn dim ond os ydych wedi trefnu apwyntiad o flaen llaw a rhaid cadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg.

Bydd pob cyfweliad ar gyfer cofrestru marwolaethau, ynghyd â chymorth a chyngor yn digwydd dros y ffôn ar 01495 742132.

Os hoffech chi drefnu apwyntiad i gofrestru marwolaeth neu hysbysiad o briodas, ffoniwch 01495 742132.

Diwygiwyd Diwethaf: 03/07/2020 Nôl i’r Brig