Ymateb cyngor Torfaen i Covid-19

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020
Civic Centre Clock Tower

Heddiw (dydd Mawrth, Mehefin 23) bydd cynghorwyr Torfaen yn derbyn adroddiad yn amlinellu ymateb cychwynnol y cyngor i COVID19, rôl y cyngor ar Fforwm Gwytnwch Lleol Gwent a’r camau a gymerwyd gan bob maes gwasanaeth.

Mae COVID19 yn bandemig byd-eang sy’n debygol o fod wedi effeithio bron i bob person, gwasanaeth a busnes yn y byd ac sydd wedi cyffwrdd bywyd pob un o drigolion Torfaen.

O ganlyniad, fel pob sefydliad gwasanaeth cyhoeddus arall, ymatebodd y cyngor yn gyflym i leihau’r effaith ar y bobl mwyaf agored i niwed yn Nhorfaen a chynnal cyflenwad gwasanaethau rheng flaen hollbwysig.

Meddai Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd: “Heddiw, cynhaliwyd cyfarfod cyngor llawn digidol ar Microsoft Teams ac mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg ar ymateb y cyngor, o ddechrau’r cyfnod clo hyd at y llacio graddol ar gyfyngiadau yn ddiweddar. Rydym yn gwybod y bydd llawer o’r gweithgaredd hwn yn parhau ac mae’r adroddiad hwn hefyd yn nodi ein gwaith cynllunio ar gyfer adferiad yn y dyfodol a threfniadau gwaith newydd a fydd y normal newydd ar gyfer y dyfodol rhagweladwy.

“Mae heddiw hefyd yn Ddiwrnod Cenedlaethol Gwasanaethau Cyhoeddus, diwrnod sy’n dathlu’r cyfraniad i gymdeithas gan fyddin y genedl o weithwyr gwasanaeth cyhoeddus, o nyrsys i athrawon, diffoddwyr tân i weinyddwyr, swyddogion yr heddlu i ofalwyr, sy’n gwneud gwahaniaeth i’n cymdeithas o bob dydd. Rydym wedi rhannu ffeithlun syml i bwysleisio gwaith positif a llwyddiannau’r cyngor dros y 12 wythnos ddiwethaf, gan gynnwys mwy na 99,000 awr o ofal cartref, casglu ar gyfartaledd 800 tunnell o wastraff a deunydd ailgylchu bob wythnos a chyfwerth â 4600 diwrnod o gymorth yn yr hybiau gofal plant. Diolch i holl staff y cyngor a gwirfoddolwyr yn ein cymunedau sydd wedi bod wrth graidd yr ymateb hwn.”

I ddarllen adroddiad llawn y cyngor, ewch i www.torfaen.gov.uk neu cliciwch yma http://moderngov.torfaen.gov.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=137&LLL=0

Ymateb Covid-19 Cyngor Torfaen mewn rhifau – Inffograffeg

Diwygiwyd Diwethaf: 23/06/2020 Nôl i’r Brig