Mae Torfaen ar agor i fusnes, Siopwch yn lleol, siopwch yn diogel, cefnogwch eich stryd fawr

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Mae’r Prif Weinidog newydd gyhoeddi y gall holl fusnesau Cymru nad ydynt yn hanfodol ailagor o ddydd Llun 22ain Mehefin.  Felly, rydym yn annog trigolion i ddychwelyd i’w stryd fawr leol cyn gynted â phosibl i gefnogi busnesau lleol.

Wrth i’r stryd fawr ddechrau ailagor, bydd y cyngor yn lansio ymgyrch farchnata am bum wythnos i ddangos yr hyn sydd gan ein trefi i’w gynnig. Mae gan Flaenafon, Cwmbrân a Phont-y-pŵl fasnachwyr annibynnol anhygoel yn cynnig cynnyrch nad yw ar gael yn unman arall, yn ogystal â chynnig cynnyrch ffres o ansawdd uchel am brisiau rhesymol. Mae’r busnesau yma wedi gweithio’n galed i oroesi’r cyfnod clo a bydd angen cefnogaeth y gymuned leol arnyn nhw nawr.

Mae disgwyl i Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl ailagor ddydd Iau 25ain Mehefin, a byddwn yn cefnogi’n stondinwyr gyda chynnig marchnata, ac yn eu cefnogi o ran rhent i’w galluogi i ailsefydlu .  Mae’r farchnad dan do yn gartref i amrywiaeth o stondinau bwyd, anrhegion, crefftau a gwasanaethau ac felly rydym yn annog trigolion i gefnogi’r stondinwyr yma hefyd.

Pan fydd siopwyr yn dychwelyd, rydym am iddyn nhw wneud hynny gyda’r sicrwydd bod hynny mor ddiogel â phosibl. Mae trefn giwio ar sail cadw pellter cymdeithasol eisoes ar waith yng nghanol tref Cwmbrân, ac mae nifer o’n masnachwyr mwy ym Mhont-y-pŵl (sydd eisoes ar agor i gynnig gwasanaethau hanfodol) eisoes wedi cyflwyno systemau ciwio da.  I’n masnachwyr llai ym Mhont-y-pŵl a Blaenafon, bydd ein cynghorwyr busnes yn y dref ar ddiwrnod ailagor i helpu i gynllunio systemau ciwio os oes angen. Mae’n bwysig fod gan gerddwyr cymaint o le â phosibl i symud o gwmpas ac felly bydd swyddogion y cyngor yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl o ddiwrnod ailagor ymlaen i sicrhau cydymffurfiad â gorchmynion traffig, ac atal gyrwyr rhag mynd i mewn yn amhriodol i’r ardal i gerddwyr.

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros yr economi, sgiliau ac adfywio, Joanne Gauden: “Rydym am sicrhau fod y gymuned leol yn gwybod beth sydd ar gael yn ein trefi a dyna pam fydd gennym ymgyrch farchnata pum wythnos i’w hyrwyddo.  Mae rhai o’n masnachwyr annibynnol eisoes yn masnachu ar draws y DU felly rydym yn awyddus i’w helpu i barhau i wneud hyn ar-lein.

“Rydym wedi cyflwyno mesurau i sicrhau fod ein strydoedd y lleoedd diogel i siopa, ac rydym am i siopwyr fod yn ymwybodol o hyn. Mae diogelwch yn flaenoriaeth.

“Bydd yn dda gweld ein strydoedd yn fyw eto, hyd yn oed os fyddan nhw’n wahanol iawn i’r arfer. Felly siopwch yn lleol a chefnogwch eich masnachwyr lleol.  Maen nhw angen eich help fwy nag erioed.

Trwy gydol y pandemig mae’r cyngor wedi bod yn gweithio’n ofalus â busnesau mewn trefi i sicrhau fod ganddyn nhw’r gefnogaeth y maen nhw ei hangen.  Fe weithion ni’n agos i sefydlogi’n busnesau mewn canol trefi, ac rydym wedi dosbarthu dros £8milliwn o gefnogaeth i dros 700 o fusnesau stryd fawr. Ochr yn ochr â hyn, rydym yn cysylltu’n rheolaidd â dros 100 o fusnesau lleol ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl A.  Rydym yn cefnogi’r busnesau yma i fynd at ffynonellau eraill o gefnogaeth ariannol i’w helpu i ddod trwy’r argyfwng.

Mae nifer o fusnesau yn parhau i fynd yr ail filltir i helpu eraill yn ystod yr argyfwng, boed hynny trwy gludo nwyddau’n wirfoddol, cefnogi plant ein gweithwyr allweddol, neu roi cyngor i eraill ar Gyfarpar Diogelwch Personol. Mae ein tîm cefnogi busnesau’n defnyddio pob un o’n cyfryngau i arddangos busnesau sy’n gwneud rhywbeth yn arbennig o dda a chadw  busnesau i gydweithio yn ystod yr amser heriol yma.

Rydym hefyd wedi bod yn helpu busnesau i addasu.  Mae ein cynlluniau Economi Sylfaenol a Thwristiaeth Bwyd wedi helpu masnachwyr lleol i addasu i wasanaethau “cludiant cartref” ac ar-lein newydd, a byddan nhw’n parhau i weithio gyda busnesau i ddatblygu ffrydiau cydnerth o incwm yn y tymor hir unwaith y bydd y stryd fawr yn ailagor.  Mae’r cyngor hefyd yn datblygu ap ffôn symudol gyda chwmni lleol felly gall busnesau arddangos eu cynnych ar-lein.

I ddysgu rhagor am fusnesau yn Nhorfaen, ewch i www.southwalesbusiness.co.uk

 

Diwygiwyd Diwethaf: 19/06/2020 Nôl i’r Brig