Ysgolion Torfaen yn ailagor

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Ar ôl cyhoeddiad y Prif Weinidog y bydd ysgolion yn ailagor ar 29ain Mehefin i blant ailgydio a dal i fyny gyda’u hathrawon, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio’n agos gydag ysgolion i wneud y trefniadau angenrheidiol i ddychwelyd yn ddiogel.

Bydd yr ysgolion yn ysgrifennu at bob disgybl i amlinellu’r cynnig unigol i blant a’r newidiadau o ran sut bydd angen i’w hysgol weithredu i gadw pawb yn ddiogel. Mae pob ysgol nawr wedi ymgymryd ag asesiad risg manwl i arwain y cynlluniau ar gyfer dychweliad diogel i ddisgyblion a staff a sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda chyfarwyddyd cenedlaethol a lleol. Bydd y trefniadau hyn ychydig yn wahanol i bob ysgol gan y byddant yn cymryd i ystyriaeth nifer yr ystafelloedd, faint o staff a fydd ar gael, nifer y plant sydd eisiau dychwelyd a llawer o ffactorau eraill sydd angen eu cymryd i ystyriaeth.

Bydd y slotiau ailgydio a dal i fyny a roddir i bob plentyn yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc fynychu ysgolion er mwyn iddynt allu cael eu cefnogi yn eu lles a’u dysg.

Bydd y trefniadau yn amrywio o ysgol i ysgol ond bydd yn canolbwyntio ar ymateb i anghenion iechyd a lles emosiynol disgyblion ac ar sicrhau bod dilyniant rhwng cymorth yn yr ysgol a dysgu yn y cartref.

Er mwyn lleihau symudiadau o gwmpas yr ysgol amser cinio, ni fydd cyfleusterau arlwyo yn ailagor mewn ysgolion am weddill y tymor hwn. Mae hyn yn golygu na fydd cinio ysgol nac unrhyw fwyd ar gael i’w brynu yn yr ysgol. Bydd angen i’r holl blant sy’n mynychu ddod a chinio pecyn a diod gyda nhw bob dydd y maent yn mynychu.

Bydd pob ysgol yn agor bob dydd ar yr amser agor arferol a bydd ysgolion yn hysbysu disgyblion pa ddyddiau/ddyddiadau y dylent fynychu, ynghyd ag amser cychwyn a gorffen. I leihau’r nifer o bobl sy’n dod i safleoedd ysgol dim ond un rhiant/gofalwr a ddylai ddod gyda’u plant o bob grŵp teuluol.

Meddai’r Cynghorydd Richard Clark, Aelod Gweithredol ar gyfer Addysg: “Er na fydd yr ysgolion yr un fath ag y mae’r plant yn ei gofio a byddant yn sylwi ar lawer o newidiadau pan ddônt yn ôl, fel cymuned ysgol rydym yn edrych ymlaen at gael y plant yn ôl yn yr ysgolion yn yr wythnosau i ddod.

“Hoffwn ddiolch i bob teulu am y gefnogaeth addysgol rydych wedi ei rhoi i’ch plant dros y tri mis diwethaf. Tra’n bod oll yn ddiolchgar bod yr argyfwng iechyd cyhoeddus wedi gwella i alluogi dychweliad cyfyngedig i ysgolion, mae’n annhebygol y bydd ysgolion yn dychwelyd i’r ffordd roeddent yn gweithredu cyn y cyfnod clo, am beth amser sylweddol. Mae angen i ni ddelio gyda’r trefniadau ailgydio, dal i fyny fel camau cyntaf tuag at ysbrydoli a chyffroi disgyblion ynglŷn â dysgu unwaith eto. Wrth i ni dderbyn mwy o gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ar y cynlluniau ar gyfer addysg o fis Medi ymlaen, byddwn yn eich hysbysu o’r hyn fyddwn yn ei wneud yn Nhorfaen.”

Cwestiynau Cyffredin Ynghylch Dychwelyd i'r Ysgol

Diwygiwyd Diwethaf: 20/06/2020 Nôl i’r Brig