DYDDIAD CAU ESTYNEDIG Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Lles' ar gael i staff y GIG fel rhan o gynllun Bywyd Gwyllt Trefol newydd

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, ynghyd â phartneriaid yn arwain prosiect Bioamrywiaeth Drefol newydd ‘An Urban Buzz’.

Ariennir y prosiect gan grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru (ENRaW) trwy raglen waith Resilient Greater Gwent.  Bwriedir i hyn fynd tan haf 2022 a gweithio tuag at greu De Ddwyrain Cymru ble mae natur yn adfer ei hun ac mae cymunedau cynaliadwy’n gwerthfawrogi eu tirweddau a’u bywyd gwyllt er budd eu hiechyd a’u lles.

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar werth ac amrywiaeth bywyd gwyllt mewn trefi, a buddion yr amgylchedd naturiol mewn perthynas â lles. Y bwriad yw annog newid mewn ymddygiad trwy gyfranogiad cymunedol a chamau cadarnhaol, o gamau bach fel garddio mewn ffordd sy’n fwy cyfeillgar at fywyd gwyllt at gymryd rhan mewn gweithgareddau ar gyfer budd cymunedol ehangach fel digwyddiadau plannu coed. Bydd ffocws hefyd ar annog pobl i gymryd rhan mewn cofnodi bywyd gwyllt yn eu trefi a’u gerddi, a rhannu gwybodaeth gyda chanolfannau lleol fel SEWBReC http://www.sewbrec.org.uk/.

Ar gyfer rhan gyntaf ein prosiect newydd, ac er mwyn cynnig diolch am eu gwaith caled gyda’r pwysau diweddar, byddwn yn cynnig i staff y GIG ar draws Torfaen y cyfle i wneud cais am un o 100 o becynnau ‘Bywyd Gwyllt a Lles’ am ddim.  Bydd pecynnau’n cynnwys nifer o eitemau i’w helpu i gysylltu â bywyd gwyllt yn yr ardd.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Mae gan staff y GIG waith caled iawn ar hyn y bryd ac mae’n wych ein bod ni’n gallu cynnig pecynnau Bywyd Gwyllt a Lles i’r rheiny sydd â diddordeb.

“Mae pob un ohonom ni’n teimlo budd o fod y tu allan, ac mae edrych ar ôl lles staff y GIG ar hyn o bryd yn hanfodol.

“Bydd y pecynnau yma’n helpu pobl i gysylltu â natur, ac yn ein helpu i ddysgu mwy am fywyd gwyllt yn Nhorfaen. Rydym yn gobeithio y bydd y rheiny sy’n derbyn pecyn yn mwynhau cofnodi bywyd gwyllt yn eu gerddi, ac yn cael hwyl.

Bydd angen i’r rheiny sy’n derbyn y pecynnau roi lluniau o’u gweithgarwch gyda chynnwys y pecyn a rhoi newyddion misol (am o leiaf chwe mis). Bydd y wybodaeth a’r adborth a dderbynnir yn cael eu defnyddio i gael dealltwriaeth well o amrywiaeth a dosbarthiad rhywogaethau ledled y fwrdeistref, a chanfod faint o groeso fu i’r pecynnau. 

Mae ceisiadau ar agor i staff y GIG yn unig a bydd angen i chi roi manylion eich swydd a’ch lle gwaith. 

Bydd pecynnau ar gael tua diwedd Gorffennaf a bwrw nad oes oedi wrth geisio cael eitemau, ac byddan nhw’n cael eu cludo i’ch drws gan gadw at yr holl ganllawiau presennol ar ymbellhau cymdeithasol.

I wneud cais am Becyn Bywyd Gwyllt a Lles, e-bostiwch RGGAnUrbanBuzz@torfaen.gov.uk

Dyddiad cau ceisiadau: 12pm Dydd Gwener 26 ain Mehefin 2020

I'r rhai ohonoch sydd eisoes wedi derbyn ffurflen gais, dychwelwch eich ffurflen wedi'i chwblhau cyn gynted â phosibl fel y gallwn gael pecynnau'n barod i'w hanfon allan.

*Cyfanswm o 100 sydd yna a byddan nhw’n cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu yn ôl ward, er mwyn cael dosbarthiad teg ar draws y fwrdeistref.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 19/06/2020 Nôl i’r Brig