Wythnos Gofalwyr 2020 – cynorthwyo gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11 Mehefin 2020
Untitled design (13)

Yn ystod Wythnos Gofalwyr eleni, mae timau Gofal Cymdeithasol Torfaen yn parhau i gynorthwyo gofalwyr di-dâl yn ein cymunedau, yn cael sgyrsiau cadarnhaol gyda nhw a chynnig gwybodaeth a chymorth.

Mae gofalwyr di-dâl yn parhau i ddefnyddio eu sgiliau a’u penderfyniad bob dydd i gynorthwyo eu hanwyliaid, boed fel cwpl, grŵp teuluol neu o fewn cyfeillgarwch unigryw.

Oherwydd y pandemig presennol, mae timau gofal rheng flaen wedi cynyddu ymhellach eu defnydd a’u dealltwriaeth o’r cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg i gefnogi gofalwyr mewn llawer o ffyrdd creadigol ac arloesol.

Rhan annatod o’r dull creadigol hwn o weithio oedd cadw sgyrsiau empathig yn llifo a gweithio’n gadarnhaol gyda theuluoedd wrth i ni eu cynorthwyo yn ystod yr argyfwng hwn, a rhannu ein dysg a’n gwybodaeth a fydd o fudd i’n cymunedau.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Torfaen wedi cefnogi mwy na 350 o oedolion-ofalwyr a gofalwyr ifanc, gyda gwasanaethau cymorth eraill yn bodoli sy’n cynnig gofal dydd neu seibiant preswyl i ofalwyr. 

Rydym yn addo y byddwn yn parhau i rannu gwybodaeth, a fydd ar gael ar draws gwahanol gyfryngau ac yn llifo’n hawdd o weithwyr proffesiynol i ofalwyr.

Meddai’r Aelod Gweithredol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion, y Cynghorydd David Daniels, "Mae’r argyfwng Coronafeirws wedi rhoi pwysau sylweddol arnom i gyd ac wedi newid sut mae ein cymunedau yn rhyngweithio.

“Wrth i lawer ohonom edrych ymlaen at weld y cyfyngiadau yn dechrau llacio, mae’n fy nharo i y gall teimladau o unigedd ac unigrwydd fod yn barhaus i lawer o gyplau, teuluoedd a ffrindiau, beth bynnag sy’n digwydd yn y byd.

“Mae llawer o ofalwyr a’r sawl sy’n derbyn eu gofal wedi eu cuddio ac mae’r rolau maent yn eu chwarae a’r tasgau maent yn ymgymryd â nhw weithiau’n gallu bod yn ddwys iawn ac ailadroddus. Dros y blynyddoedd, rwyf wedi cael y fraint o adnabod llawer o ofalwyr a’u teuluoedd ac yn fwy diweddar rwyf wedi gweld, drwy fy nheulu fy hun, y cyfrifol anferth a’r heriau sydd ynghlwm wrth ofalu am anwyliaid.

“Mae’r gwaith y mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud bob dydd yn achosi ysbrydoliaeth wirioneddol a hoffwn ddiolch iddynt i gyd am eu hymdrechion parhaus i ofalu am eu hanwyliaid, yn enwedig yn y cyfnod anodd hwn."

Anogir gofalwyr di-dâl sydd angen cymorth i gysylltu naill ai gyda’r gweithiwr cymorth Gofalwyr sy’n Oedolion Louise Hook (louise.hook@torfaen.gov.uk) neu weithiwr cymorth Gofalwyr Ifanc Nikki Prince Iles (Nikki.PrinceIles@torfaen.gov.uk) drwy ffonio 01495 762200.

I gael rhagor o wybodaeth am Wythnos Gofalwyr 2020, ewch i: https://www.carersuk.org/


Diwygiwyd Diwethaf: 15/06/2020 Nôl i’r Brig