Olrhain Cysylltiadau yn cychwyn yng Ngwent

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1 Mehefin 2020

Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, mae partneriaid gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a’r pum Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i sefydlu Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent a fydd yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 1 Mehefin.

Bydd pobl sy’n profi’n bositif yn cael eu cysylltu gan y tîm olrhain cysylltiadau a gofynnir iddynt rannu manylion pobl eraill y maent wedi bod mewn cysylltiad agos gyda nhw, er enghraifft yn eu cartref neu yn y gwaith.

Bydd staff yn y gwasanaeth olrhain cysylltiadau wedyn yn galw yr holl ‘gysylltiadau’ hyn a rhoi cyngor ar beth ddylent ei wneud. Yn dibynnu ar y sefyllfa, gall hyn gynnwys:

  • Ynysu yn y cartref am 14 diwrnod
  • Cael prawf covid-19
  • Galwadau ffôn dyddiol i bobl i holi ynglŷn a symptomau
  • Rhoi cyngor a chyfarwyddyd penodol i bobl sy’n agored i niwed
  • Atgyfnerthu cyngor ar lendid yn y cartref a’r gymuned, a chadw pellter cymdeithasol

Meddai Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt: “Mae olrhain cysylltiadau yn ffordd sydd wedi ei phrofi o ran cyfyngu lledaeniad y coronafeirws yn y gymuned. 

Bydd y strategaeth profi, olrhain ac amddiffyn yn cefnogi’r bobl sydd wedi profi’n bositif ar gyfer Covid-19 ac olrhain y bobl y gallent fod wedi ei ledaenu iddyn drwy gysylltiadau diweddar.

Os byddwn i gyd yn chwarae ein rhan, cadw pellter cymdeithasol ac ynysu pan gyfarwyddir hynny, byddwn yn lleihau lledaeniad y feirws. Bydd hon yn ffactor bwysig o ran llacio cyfyngiadau’r cyfnod cloi a galluogi adferiad cymdeithasol ac economaidd yng Ngwent.”

Dywedodd Judith Paget, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: “Rwy’n falch o weld y rhaglen olrhain yn lansio yng Ngwent. Bydd y dull hwn yn caniatáu i ni adnabod achosion a sicrhau bod pobl sy’n profi’n bositif yn ynysu yn eu cartref a rhoi cyngor i’w cysylltiadau. Bydd hyn yn gweithio i leihau ledaeniad y coronafeirws ledled Gwent. Rwy’n falch iawn o’r gwaith rydym wedi ei wneud hyd yma, a thra rwy’n cydnabod bod mwy angen ei wneud eto i amddiffyn y GIG a phobl Gwent.”

Y symptomau mwyaf cyffredin o’r coronafeirws yw cychwyniad diweddar o un neu fwy o’r canlynol:

  • Peswch newydd parhaus
  • Tymheredd uchel
  • Colli neu newid yn y synnwyr arogli neu flasu

Dylech aros yn eich cartref am saith diwrnod os oes gennych symptomau. Os ydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau ond sy’n iawn, dylech hunanynysu am 14 diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: www.phw.nhs.wales/coronavirus

Diwygiwyd Diwethaf: 01/06/2020 Nôl i’r Brig