Clwb Busnes Torfaen yn cefnogi aelodau gyda digwyddiadau rhiwthwir yn ystod y Pandemig

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020

Mae Llais Busnes Torfaen, un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf poblogaidd de Cymru gyda mwy na 65 o aelodau, wedi parhau i gefnogi ei aelodau gyda chyfres o gyfarfodydd rhwydweithio ‘rhithwir’ misol yn ystod y pandemig COVID-19. Mae mwy na 50 o aelodau wedi manteisio’n llawn ar y cyfleoedd a drefnwyd gan y pwyllgor i arddangos eu busnesau a’u sefydliadau drwy gyfrwng rowndiau rhwydweithio rhithwir. At hyn, mae busnesau wedi gallu rhannu a thrafod eu profiadau busnes, heriau, llwyddiannau a dulliau arloesol o addasu eu gweithrediadau yn ystod y sefyllfa ynghyd a chael cymorth a manteisio ar syniadau newydd a ddarparwyd gan aelodau eraill.

Mae aelodau Llais Busnes Torfaen yn dod o amrywiol sectorau ledled de Cymru a thu hwnt; gan gynnwys gwasanaethau proffesiynol (cyfreithiol, ariannol, AD a hyfforddi), digidol/TG a gwasanaethau creadigol. Mae ysgol feithrin, canolfan gelfyddydau leol ac arbenigwr balŵns creadigol, er enghraifft, hefyd yn dangos natur gwirioneddol amrywiol yr aelodau.

Dywedodd Louise Jones-Williams, Cyfarwyddwr Canolfan Gelfyddydau Maenor Llantarnam, Cwmbrân, a fynychodd am y tro cyntaf yng nghyfarfod mis Gorffennaf “Rwyf wirioneddol wedi mwynhau fy nghyfarfod cyntaf o Lais Busnes Torfaen ac roedd yn ddefnyddiol iawn a llawn gwybodaeth. Roedd yn wych teimlo mwy mewn cysylltiadau gyda’r busnesau gwych yn yr ardal hon a darganfod yr hyn sydd ganddynt i’w gynnig. Rwy’n edrych ymlaen nid yn unig i gael mwy o gysylltiadau gyda’r aelodau ond hefyd at fynychu cyfarfodydd yr hydref pan allaf adael i’r grŵp wybod mwy am yr hyn y gall y Ganolfan Gelfyddydau ei gynnig i’r gymuned leol.” 

Meddai Andrew Evans, Partner Cyswllt gyda Chyfrifwyr a Chynghorwyr Trethi Green and Co, Cwmbrân “Mae’r cyfarfodydd busnes rhithwir, a arweinir gan Lais Busnes Torfaen, wedi rhoi’r cyfle i mi gadw mewn cysylltiad gyda busnesau lleol, gan rannu syniadau a phrofiadau yn ystod y cyfnod anarferol hwn. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu trefnu a’u strwythuro’n dda, gan roi ffordd wych o farchnata ein gwasanaethau a pharhau i wneud cysylltiadau newydd wrth weithio o gartre.” 

Dywedodd Steve Marsh o The Balloon Experience  “Rwyf wedi mwynhau cymryd y cyfle i gadw mewn cysylltiad â chyd-aelodau LlBT dros yr wythnosau a’r misoedd diwethaf. Mae gallu siarad am syniadau newydd a ffyrdd o addasu busnes i’r sefyllfa wedi bod yn ddefnyddiol, yn gefnogol ac wedi agor llygaid.” 

Bydd Llais Busnes Torfaen yn ailgydio yn ei raglen o ddigwyddiadau yn yr hydref o fis Medi.

I gael gwybod rhagor am gyfleoedd rhwydweithio busnes yn Nhorfaen a’r hyn y gall Llais Busnes Torfaen ei gynnig i fusnesau yn yr ardal, ebostiwch Joanne John yn Economi a Mentergarwch Torfaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig