Cymorth dros yr Haf i Blant sy'n Agored i Niwed a Phlant Gweithwyr Allweddol

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Oherwydd y pandemig, rydym heddiw yn cyhoeddi cymorth i blant sy’n agored i niwed a rhai plant gweithwyr allweddol a fydd yn gweithredu dros gyfnod gwyliau’r haf.

Gyda’r cynllun chwarae a gweithgareddau eraill ieuenctid a chwaraeon yn methu rhedeg dros gyfnod yr haf, o ddydd Llun 20 Gorffennaf ac am 5 wythnos hyd at ddydd Gwener 21 Awst, byddwn yn gallu cynnig cymorth ar gyfer y grwpiau canlynol mewn 7 lleoliad yn Nhorfaen:

  • 100 o blant sy’n agored i niwed fesul diwrnod
  • 130 o blant oedran cynradd ac uwchradd gweithwyr allweddol fesul dirwnod, ar gyfer rhieni a gofalwyr sydd wedi defnyddio un o’n hybiau cyn 10 Mehefin 2020 a lle nad oes ganddynt ofal plant amgen i’w helpu.

Mae rhieni a gofalwyr a all fod yn gymwys eisoes wedi eu hadnabod a byddwn yn cysylltu â nhw o heddiw ymlaen. Ni fydd angen iddynt gysylltu a’r cyngor a byddant yn derbyn yr holl fanylion sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio’r ddarpariaeth. Bydd gofyn i’r sawl sy’n cael eu cysylltu ynglŷn â chymorth gweithwyr allweddol ddewis 3 allan o’r 5 wythnos er mwyn cael cymorth.

Gan wneud sylwadau heddiw, dywedodd Aelod Gweithredol Torfaen ar gyfer Addysg, y Cynghorydd Richard Clark: ‘Dylai cyhoeddiadau diweddar gan y Prif Weinidog ynglŷn â swigod cymorth estynedig a llacio’r cyfyngiadau teithio roi cyfleoedd i rieni gael gofal plant gyda theulu estynedig/ffrindiau nad oeddynt yn bodoli cynt. Rydym yn gwybod, serch hynny, y bydd rhai teuluoedd, ac yn enwedig teuluoedd gyda phlant sy’n agored i niwed, yn cael anawsterau o hyd ac rydym eisiau gwneud cymaint ag y gallwn i’w cynorthwyo.’

Meddai Dermot McChrystal, Prif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Arweiniol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc: ‘Rydym am ymestyn yr adnoddau sydd ar gael i ni dros yr haf mor eang ag y gallwn, ac er ein bod yn gwybod na fyddwn y gallu helpu pawb, rwy’n hyderus y bydd y ddarpariaeth y gallwn ei chynnig yn cael ei chroesawu gan y sawl a fyddai’n ei chael yn anodd fel arall.’

Diwygiwyd Diwethaf: 13/08/2020 Nôl i’r Brig