Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27 Gorffennaf 2020

Mae plant o bob cwr o’r fwrdeistref wedi bod yn brysur yn mwynhau’r awyr iach a’r caeau chwarae ers i holl gaeau chwarae’r cyngor ail-agor yn gynharach yn yr wythnos ar ôl llacio’r cyfnod clo.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol ar gyfer yr amgylchedd: “Mae plant wedi aros cyhyd i allu chwarae yn yr awyr agored yn ein caeau chwarae, a dyna pam y mae’r staff wedi gweithio’n galed yr wythnos ddiwethaf i’w hagor yn gynt na’r disgwyl.

“Roedd angen sicrhau bod yr holl offer wedi cael archwiliad diogelwch, bod gwaith cynnal a chadw wedi ei wneud, a’r gwair wedi ei dorri i ddechrau i wneud yn siŵr bod pobman yn ddiogel. Roedd angen hefyd casglu’r holl sbwriel a oedd wedi hel ers i’r caeau gau.

“Rydym eisiau i’n caeau chwarae fod yn ddiogel i bawb, felly rydym yn annog pob defnyddiwr i ddilyn y canllawiau ar yr arwyddion newydd sydd wedi eu gosod ym mhob un o’n caeau chwarae i helpu i rwystro lledaeniad Covid-19.

“Mae sylwadau ar dudalen Facebook y cyngor yn awgrymu bod llawer o blant hapus yn defnyddio ein hoffer, ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn parhau. Mae’n dda gweld hapusrwydd ar eu wynebau ar ôl y misoedd heriol rydym wedi eu cael yn ddiweddar”.

I gadw ein caeau chwarae yn ddiogel:

  • Gwnewch yn siŵr mai dim ond un oedolyn sydd gyda phlentyn ar y tro
  • Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl defnyddio’r offer
  • Dewch a’ch diheintydd dwylo eich hunain gyda chi, a’i ddefnyddio’n rheolaidd
  • Peidiwch â dod â bwyd neu ddiod i’r cae chwarae
  • Cadwch bellter diogel oddi wrth bobl eraill
  • Gadewch i bobl eraill adael cyn i chi fynd i mewn i’r cae chwarae – arhoswch i ffwrdd oddi wrth yr offer
  • Gadewch yr ardal os oes gormod o bobl yno
  • Dylech osgoi cyffwrdd eich wyneb. Dylid pesychu neu disian i hances a’i gwaredu’n ddiogel, neu i’ch braich os nad oes gennych hances
  • Peidiwch ag ymweld ag unrhyw gae chwarae os oes gennych symptomau Covid-19

 

Diwygiwyd Diwethaf: 27/07/2020 Nôl i’r Brig