Ysgolion i ailagor i holl ddisgyblion o fis Medi

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020
Welcome Back

Mae Torfaen heddiw wedi croesawu cynlluniau gan y Gweinidog Addysg i ganiatáu i ysgolion a all wneud hynny i ailagor yn ddiogel o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol yn ailagor erbyn 14 Medi.

Mae cynlluniau a pharatoadau lleol ar waith rhwng Torfaen ac ysgolion yn yr ardal i adolygu asesiadau risg, prosesau a systemau i sicrhau bod ysgolion unigol yn gallu croesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Bydd ysgolion a all wneud hynny yn ailagor o wythnos gyntaf y tymor. Efallai y bydd angen blaenoriaethu rhai grwpiau penodol o ddysgwyr yn ystod yr wythnos hon, megis Wythnos 7, 12 ac 13 mewn ysgolion uwchradd a dosbarthiadau Meithrin / Derbyn a Blwyddyn 6 mewn ysgolion cynradd. Bydd rhieni yn derbyn mwy o wybodaeth benodol gan eu hysgol a’r Awdurdod Lleol fel y bydd ar gael.

O 14 Medi, bydd presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol i bob disgybl – bydd cyngor pellach i rieni plant ag anghenion meddygol ar gael ar wefan yr Awdurdod Lleol yn fuan.

Mae Gwasanaeth Addysg Torfaen yn gweithio’n agos ag ysgolion i sicrhau eu bod yn barod i holl ddisgyblion ddychwelyd yn ddiogel ym mis Medi. Mae gwaith ar y gweill i sicrhau bod trefniadau cludiant, arlwyo a glanhau yn barod a bydd mwy o fanylion ar sut fydd hyn yn gweithio i blant yn cael eu rhannu yn yr wythnosau i ddod.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi £29m i hybu cymorth i ddysgwyr i leihau effaith yr amhariad oherwydd yr argyfwng sydd ohoni. Bydd nifer cyfatebol i 600 o athrawon ychwanegol a 300 o gynorthwywyr dysgu yn cael eu recriwtio ledled Cymru yn ystod y flwyddyn ysgol nesaf, gan dargedu cymorth ychwanegol ar gyfer Blynyddoedd 11, 12 a13, ynghyd â dysgwyr difreintiedig a rhai sy’n agored i niwed o bob oedran. Bydd Torfaen yn gweithio gydag ysgolion i esbonio’r manylion.

Meddai Aelod Gweithredol Torfaen ar gyfer Addysg, y Cynghorydd Richard Clark: “Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, bydd llawer o ddysgwyr wedi teimlo pryder ynglŷn â cholli addysg a methu â gweld eu ffrindiau. Rwy’n croesawu cynllun y Gweinidog i ganiatáu i ysgolion groesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel ym mis Medi yn unol â’r holl fesurau diogelwch angenrheidiol a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

“Rydym yn gwybod y bydd staff mewn ysgolion, sy’n gweithio’n galed, dysgwyr a’u teuluoedd dan bwysau emosiynol, ariannol a seicolegol ychwanegol yn ystod y cyfnod heriol iawn hwn. Mae Torfaen yn parhau i weithio’n agos ag ysgolion a lleoliadau i ystyried sut orau i gefnogi anghenion lles parhaus holl dysgwyr yn y cyfnod anodd hwn.

“Mae addysg disgyblion wedi ei amharu’n ddifrifol gan yr argyfwng. Rydym yn croesawu addewid £29m Llywodraeth Cymru i gefnogi’r cyfnod adfer, lleihau’r effeithiau ar ddisgyblion, a pharhau gyda’r gwaith i godi safonau ysgolion.”

Diwygiwyd Diwethaf: 09/07/2020 Nôl i’r Brig