Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

Gall clybiau chwaraeon yn Nhorfaen wneud cais i gronfa newydd i’w helpu i oroesi pandemig Covid-19 a pharatoi at ailddechrau ar eu gweithgareddau’n ddiogel.

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio ‘Cronfa Cymru Actif’ gwerth £4miliwn, sydd ar gael diolch i Lywodraeth Cymru ac arian o’r Loteri Genedlaethol. Yn ystod y ddau fis diwethaf, mae dros £600,000 o arian brys wedi ei roi gan Chwaraeon Cymru i helpu dros 300 o glybiau a oedd mewn perygl ariannol. 

Nawr, diolch i Gronfa Cymru Actif, gall hyd yn oed mwy o glybiau a sefydliadau cymunedol ddiogelu eu dyfodol trwy wneud cais am grant rhwng £300 a £50,000. Gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/ .

Gall clybiau a sefydliadau chwaraeon  ar lawr gwlad  sydd mewn perygl o fethu oherwydd argyfwng Covid-19 fod angen arian i helpu i dalu rhent, costau biliau, yswiriant neu gostau sefydlog eraill ar gyfer cyfleusterau neu logi cyfarpar. 

Mae Cyrff Llywodraethol Cenedlaethol Chwaraeon yn rhoi canllawiau pob tro bydd Llywodraeth Cymru yn caniatáu i wahanol fathau o weithgareddau ailddechrau, a bydd Cronfa Cymru Actif yn helpu clybiau i wneud addasiadau angenrheidiol fel bod gweithgareddau’n ddiogel.

Er enghraifft, mae systemau un ffordd, diheintydd dwylo, llwyfannau bwcio ar-lein, ac arwyddion iechyd a diogelwch yn gyffredin nawr mewn clybiau golff sydd wedi ailagor. Dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Sarah Powell: “Rydym yn gwneud pob ymdrech i helpu chwaraeon ar lawr gwlad oroesi’r argyfwng presennol.  Bydd Cronfa Actif Cymru’n diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol a’u helpu i baratoi am chwaraeon ochr yn ochr â Covid-19.

Mae ein clybiau a grwpiau’n hanfodol wrth gadw pobl Cymru’n actif.  Os nad ydyn nhw’n cadw uwchlaw’r dŵr neu os na allan nhw ailagor yn ddiogel, gallwn ddisgwyl argyfwng arall - segurdod ac iechyd gwael. Rhaid i ni beidio â gadael i hynny ddigwydd.”

Dywedodd Aelod Gweithredol Torfaen dros Addysg, y Cynghorydd Richard Clark, ‘Mae’n wych gweld lansiad cronfa ‘Cymru Actif’, a fydd, heb os, yn helpu clybiau chwaraeon yma yn Nhorfaen i baratoi ar gyfer yr adeg pan fyddan nhw’n gallu dychwelyd yn ddiogel. 

Mae clybiau chwaraeon yn Nhorfaen yn chwarae rhan fawr o ran helpu i ymgysylltu â llawer o bobl ar draws y fwrdeistref, o bob oed, ac maen nhw’n hanfodol wrth i ni sicrhau fod lles corfforol, cymdeithasol a meddyliol yn cael eu datblygu. 

Mae ymchwil gan Chwaraeon Cymru’n awgrymu fod y bwlch o ran cymryd rhan mewn chwaraeon wedi gwaethygu ledled Cymru yn ystod y cyfnod clo, yn arbennig ymhlith pobl ifanc mewn ardaloedd difreintiedig.  Dydyn ni ddim am i’r tueddiad yma fynd yn arfer, felly byddwn ni’n gwneud pob dim i chwarae’n rhan i sicrhau fod Cronfa Cymru Actif yn cyrraedd y cymunedau sydd â’r angen mwyaf amdani.

Rydym yn annog clybiau a grwpiau chwaraeon i gysylltu â’n tîm Datblygu Chwaraeon fel y gallan nhw eu cefnogi gyda’r broses o wneud cais.  Hoffem ddiolch hefyd i’r Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru am roi’r arian a fydd yn sicrhau fod pob math o chwaraeon yn dal i ffynnu yn ein cymunedau.’

Gan bwysleisio pwysigrwydd cefnogaeth y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled Gymru, gan gynnwys y sector chwaraeon, dywedodd John Rose, Cadeirydd Fforwm Loteri Genedlaethol Cymru: “Mae dosbarthwyr arian y Loteri Genedlaethol yng Nghymru yn ymwybodol o effaith digyffelyb Covid-19 ar y cymunedau yr ydym yn eu cefnogi.

Rydym wedi’n synnu gyda’r ffordd y mae grwpiau cymunedol o bob math wedi cyd-dynnu i helpu yn eu cymunedau. “Fel y bobl sy’n ariannu, rydym yn gweithio’n ddiflino i gefnogi’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu a lleddfu’r effeithiau gymaint ag sy’n bosibl ar yr adeg anodd yma. 

Rydym am sicrhau ein cymunedau ein bod ni’n dal i fod yma, rydyn ni’n dal i roi arian ac am ddiolch i’r rheiny sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth sy’n ein galluogi ni i ariannu pobl a chymunedau sy’n cael eu heffeithio gan y pandemig.”

Mae gwybodaeth lawn am Gronfa Cymru Actif, gan gynnwys manylion ar sut i wneud cais ar gael yn https://www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/
Diwygiwyd Diwethaf: 07/07/2020 Nôl i’r Brig