Gwybodaeth a chyngor pwysig am Covid-19 i gyflogwyr a chyflogeion

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Mae gwybodaeth a chyngor pwysig i gyflogwyr a chyflogeion am Covid-19 nawr ar gael ar wefan Cymru Iach ar Waith.

Mae’r safle tynnu ynghyd llwyth o wybodaeth gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG 111 Cymru i helpu i gyfeirio busnesau at y canllawiau perthnasol.

Mae’n cynnwys canllawiau penodol i bob sector i’r rheiny sy’n gweithio ym meysydd manwerthu, gweithgynhyrchu, cyfleusterau pacio bwyd a chig, chwaraeon a hamdden, busnesau anifeiliaid, diwydiannau creadigol, busnesau coedwigoedd a thwristiaeth.

Mae dogfennau pellach a chanllawiau are fin cael eu cyhoeddi ar gyfer sectorau eraill sy’n cynnwys swyddfeydd a chanolfannau galwadau, adeiladwaith a phobl sy’n gweithio yng nghartrefi  pobl eraill, yn ogystal â‘r defnydd o gerbydau yn y gwaith.

Mae gwybodaeth gyffredinol i gyflogeion yn cynnwys:

 • Canllawiau ar ddychwelyd i’r gweithle a theithio i’r gwaith
 • Sut mae gofyn am nodyn ynysu i roi i’ch cyflogwr os ydych chi wedi cael cyngor i hunan-ynysu gan olrheiniwr cysylltiadau, os oes gennych symptomau coronafeirws, neu rydych mewn swigen gefnogol gyda rhywun sydd â symptomau coronafeirws neu’n byw â rhywun sydd â symptomau.
 • cyflog a cholli cyflog
 • cyngor ar iechyd a lles
 • os ydych chi’n cysgodi

Mae cyngor a chanllawiau ychwanegol i gyflogwyr, gan gynnwys:

 • sut i esbonio’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu, gyda chyfarpar gan gynnwys posteri digidol a rhai y gellir eu hargraffu, asedau cymdeithasol a fideo esboniadol.
 • Yr angen am weithdrefnau glanhau llymach a hylendid yn y gwaith
 • mesurau y gall cyflogwyr eu cymryd i helpu atal lledaeniad y feirws
 • asesu anghenion gweithwyr ar eu pennau hunain/cyflogeion sy’n gweithio gartref
 • asesiadau risg ar lefel priodol Cyfarpar Diogelwch Personol
 • gwarchod cyflogeion neu aelodau’r teulu
 • sut i wirio a yw nodyn ynysu’n ddilys
 • ffreuturau a mannau gorffwys
 • grantiau a chynlluniau ariannu i fusnesau

Dywedodd Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt: “Er mwyn ymateb i bandemig Covid-19 a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i gyflogwyr yng Nghymru, mae Cymru Iach ar Waith wedi casglu ynghyd nifer o ddolenni pwysig i adnoddau Covid-19 i gyflogwyr ac unigolion/cyflogeion.

“Mae yna dipyn o wybodaeth ar gael, ond gall fod yn anodd cael hyd iddi - mae’r safle hon yn cynnwys yr holl ganllawiau perthnasol gyda chanllawiau newydd wrth iddyn nhw gael eu cynhyrchu.

Rydym yn annog cyflogwyr i sicrhau bod ganddyn nhw’r wybodaeth ddiweddaraf ac i ddweud wrth eu staff ble gallan nhw gael gwybodaeth berthnasol.

“Tra bod cyfyngiadau’n cael eu llacio, mae’n hanfodol bob pobl yn dilyn y canllawiau cenedlaethol i sicrhau bod gweithleoedd a chwsmeriaid mor ddiogel â phosibl.”

Am ragor o fanylion, ewch at y wybodaeth a chyngor i gyflogwyr a chyflogeion ar Covid-19 ar wefan Cymru Iach ar Waith. 

Diwygiwyd Diwethaf: 06/07/2020 Nôl i’r Brig