Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23 Ionawr 2020
Croesyceiliog School officially opened

Heddiw, (dydd Iau 23 Ionawr), estynnodd Cyngor Torfaen groeso i Kirsty Williams, AC, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru i agor Ysgol Croesyceiliog yn swyddogol. 

Roedd y seremoni yn nodi’r garreg filltir olaf yng nghyfnod adeiladu'r ysgol uwchradd newydd gwerth £30 miliwn a agorodd ym mis Tachwedd 2019, ac a ariannwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Torfaen.

Dywedodd Kirsty Williams: ‘Rhaglen Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif yw’r buddsoddiad mwyaf mewn ysgolion a cholegau ers y 1960au. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi buddsoddi £1.4 biliwn ym mand A y rhaglen ac mae mwy i ddod, gyda'r buddsoddi'n codi i £2.3 biliwn ledled Cymru erbyn diwedd Band B. Mae Torfaen wedi gwario £93m hyd yn hyn a diolchaf i'r cyngor am ddarparu'r fath gefnogaeth i'r prosiect hwn a chael y weledigaeth i ddarparu ysgol arall y gall disgyblion a staff fod yn wirioneddol falch ohoni.'

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen: ‘Yn £30 miliwn, dyma’r buddsoddiad sengl mwyaf yr ydym wedi’i wneud yn Nhorfaen fel rhan o’n rhaglen gyffredinol ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif. Mae hefyd yn arwyddocaol, oherwydd hwn yw’r prosiect olaf ym Mand A ein rhaglen gyffredinol a fydd yn y pen draw yn golygu buddsoddiad o bron i £300 yn ein hystâd ysgolion.’

Mae'r ysgol newydd wedi'i chodi ar safle presennol yr ysgol a chymryd lle adeiladau sy'n dyddio'n ôl i'r 1950au.

Mae prif adeilad yr ysgol yn dri llawr o uchder gyda neuadd ymgynnull uchder dwbl, ardal fwyta, ardal ddrama a chanolfan adnoddau dysgu. Mae Bloc Chwaraeon deulawr ar wahân sy'n cynnwys Neuadd Chwaraeon, Campfa a Stiwdio Gweithgaredd uchder dwbl a fydd ar gael i'r gymuned leol y tu allan i oriau ysgol.

Bydd cae ‘pob tywydd’ newydd wedi'i lifoleuo yn cael ei greu ar safle'r adeiladau presennol ar ôl iddynt gael eu dymchwel yn yr haf. Mae arwynebedd llawr yr ysgol dros 10,000m2 ac fe’i cynlluniwyd i gyflawni sgôr ‘rhagorol’ BREEAM (Methodoleg Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu) o ran effeithlonrwydd ynni.

Dywedodd y Cyng. David Yeowell, Aelod Gweithredol dros Addysg: ‘Hoffwn ddiolch i bawb sy’n rhan o'r prosiect hwn a rhaid imi roi sylw arbennig i’r Pennaeth, ei dîm ac i dîm y prosiect am eu natur benderfynol a’u dyfalbarhad trwy gydol y gwaith adeiladu. Mae'n dangos yn y cynnyrch terfynol, a bydd cenedlaethau o ddysgwyr bellach yn elwa o'r holl ymdrech. Rwyf hefyd yn disgwyl y bydd y cyfleoedd a gyflwynir gan yr amgylchedd newydd yn cael eu datblygu'n llawn - yn anad dim pan fydd yr hen adeiladau'n cael eu dymchwel a'r cae hoci newydd yn cymryd eu lle. Mae’r ysgol yn gyfleuster pwysig i ddysgwyr a’r gymuned fel ei gilydd yng Nghroesyceiliog a rhaid inni beidio â cholli cyfleoedd i wireddu manteision y buddsoddiad sylweddol hwn yn yr ardal.’

Prif gontractwr y prosiect hwn oedd Kier Construction, sydd wedi gweithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth â Thorfaen yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gyflwyno prosiectau yn Ysgol Gynradd Nant Celyn, Ysgol Gynradd Treftadaeth Blaenafon ac Ysgol Crownbridge, yn ogystal ag ailfodelu a chreu estyniadau helaeth yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gynradd Pen-y-garn.

Ychwanegodd Jason Taylor, cyfarwyddwr gweithrediadau Kier yng Nghymru: ‘Hoffwn ddiolch i’r Gweinidog Addysg am ymweld ag Ysgol Croesyceiliog, prosiect yr ydym yn hynod falch ohono. Trwy weithio ar y cyd gyda chyngor Torfaen, mae’n bleser gennym i ddarparu cyfleusterau blaenllaw, sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, i dros 1,000 o ddisgyblion. ‘Trwy gydol y prosiect, rydym wedi meithrin cyswllt gyda’r ysgol a’r gymuned leol. Erbyn hyn mae’r ysgol wrth wraidd y gymuned leol, a gobeithiwn y bydd pobl yn mwynhau ei chyfleusterau am flynyddoedd lawer.’

Diwygiwyd Diwethaf: 24/01/2020 Nôl i’r Brig