Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020
athena collage

Yn ddiweddar, mae Sarah Jeffs, Dylunydd Mewnol, sylfaenydd Athena Interiors wedi agor drysau ystafell arddangos ysbrydoledig sef ‘Athena at 47’ ar Llandowlais Street, Cwmbrân.

Graddiodd Sarah mewn Dylunio Mewnol yn yr Academi Dylunio Cenedlaethol ac enillodd brofiad gwaith gyda chwmni mawr yng Nghaerdydd ochr yn ochr â’u hastudiaethau. 

Ar ôl sefydlu Athena Interiors ym mis Ebrill 2018 a gweithio o’i chartref i ddechrau, penderfynodd Sarah ehangu i safle busnes yn 2019. Yn dilyn chwe mis o adnewyddu, mae’r eiddo ar Llandowlais Street erbyn hyn yn cynnwys nifer o ystafelloedd arddangos bach, swyddfa, a man i gwrdd â chleientiaid ac ymgynghori â hwy. Mae’r safle yn darparu lle i gwmni Sarah, sef ‘Athena Interiors’ ac mae’r ystafell arddangos a’r lle manwerthu bach sydd newydd agor, ‘Athena at 47’, yn caniatáu iddi gynyddu’r hyn y gall ei gynnig i gleientiaid. Meddai Sarah, “Mae Cwmbrân yn lle delfrydol i fy musnes. Nid yw ond 10 munud o’r M4 a phriffyrdd eraill ac felly mae’n ganolog i’n cleientiaid preifat a chorfforaethol. Mae’r man yma’n ddelfrydol ac mae’r rhent a’r ardrethi’n fwy fforddiadwy o lawer o gymharu â lleoliadau eraill.”

Gydag angerdd hir sefydlog am ddylunio mewnol, nwyddau cartref hynod, dodrefn o safon a phopeth wedi'i wneud â llaw, mae breuddwyd Sarah bellach wedi'i gwireddu o'r diwedd. Meddai “Hyd yn oed fel plentyn, roeddwn wrth fy modd â'r syniad o redeg busnes ac roeddwn i'n arfer meddwl am lawer o syniadau mentrus. Nawr rydw i wedi gallu cyfuno fy nghariad am ddylunio a busnes i greu Athena Interiors ac rydw i wrth fy modd fy mod wedi gallu symud i mewn i’r adeilad newydd sydd hefyd wedi caniatáu imi agor ‘Athena at 47’. Mae’r datblygiad hwn yn golygu y gallaf barhau i adeiladu ar y gwaith yr ydym yn ei dderbyn gan gleientiaid preifat a masnachol yn ogystal â chynnig profiad i ddarpar gwsmeriaid newydd neu gleientiaid sy’n dychwelyd i chwilio am anrhegion, nwyddau neu’r peth bach arbennig hwnnw i ategu at y cartref.”

Mae Athena Interiors yn arbenigo ymhob agwedd ar ddylunio mewnol a rheoli prosiectau yn cynnwys cynllunio ac ail-gyflunio gwagleoedd mewn modd ymarferol, gwaith cysyniadol 2d a 3d, cynllunio goleuadau, lliw a dodrefn meddal, yn ogystal â goruchwylio’r holl brosesau gosod ac adeiladu. Maent hefyd yn arbenigo mewn cyflenwi nwyddau addurniadol i orffen nenfydau, waliau a lloriau; ffabrigau, darnau gosod a gosodiadau ochr yn ochr ag ystod eang o ddodrefn. I gyd-fynd â’r cyfan oll mae ategolion ac anrhegion chwaethus a ddewisir yn unigol gan y tîm.  Yn ogystal, mae Sarah yn awyddus iawn nid yn unig i weithio gyda brandiau enwog fel Andrew Martin, Harlequin a Sanderson, ond mae hi hefyd yn hapus i ddarparu cefnogaeth a chomisiynu gwaith pwrpasol, wedi ei deilwra, gan fusnesau, cyflenwyr ac ystafelloedd gwaith (llenni a chlustogwaith) crefft a chrefftwyr llai ac annibynnol.

Ychwanegodd “Mae fy arddull fel dyluniwr yn un gyfoes, ffres a syml ond un sydd â naws draddodiadol a chyffyrddus. Rwyf wrth fy modd yn defnyddio sylfeini niwtral ac ychwanegu chwa o liw pan fydd angen.”

Aeth Sarah ymlaen i ddweud “Mae ein gwasanaeth cynhwysfawr ar gael ledled Cymru a’r Gorllewin gyda phrosiectau’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd yn Nhorfaen, Casnewydd, Caerdydd a Sir Fynwy, yn ogystal â Chaerfaddon a Bryste. Mae pob prosiect yn hollol unigryw ac yn gweddu i ofynion, cyllidebau a ffyrdd o fyw personol Cleientiaid. Rydym yn cymryd yr amser i ddeall yn llawn yr hyn y mae ein cleientiaid am ei gyflawni - i’r rheini sydd am droi eu tŷ yn gartref neu mewn eiddo masnachol lle gall dylanwad ychwanegol gan ddylunydd wneud gwahaniaeth.”

Ychwanegodd “Fy arwyddair drwyddi draw yw ‘gwna’r hyn yr wyt yn ei garu a chara’r hyn yr wyt yn ei wneud’ a dyna ble ydw i nawr. Yr wyf hefyd wedi cael cymorth gwerthfawr tu hwnt ar fy siwrnai hyd yma, gan fy nheulu, ffrindiau a fy nghymar. O ran 2020, mae gennyf gynlluniau pendant iawn, ac rwyf am ddarparu cyfleoedd am leoliadau gwaith a dylunwyr dan hyfforddiant yn y busnes yn ogystal â datblygu’r elfen fasnachol yn y farchnad. Mae’n bleser gen i glywed hefyd fy mod wedi cyrraedd rownd derfynol i gynrychioli de Cymru yng Ngwobrau Twf Busnes y DU 2020 mewn dau gategori (‘Cartrefi, Gerddi a Ffyrdd o fyw’ a’r ‘Newydd-ddyfodiad i’r Sîn’).

Meddai Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth busnes, Adran Economi a Mentergarwch Torfaen, cyngor Torfaen “Rwyf wrth fy modd bod Athena Interiors wedi sefydlu ei hun yn Nhorfaen, a dymunaf bob llwyddiant i Sarah gyda’i busnes.”

Mae Athena Interiors wedi eu lleoli yn

‘Athena at 47’, Llandowlais Street, Cwmbrân, Torfaen NP44 7HE

Oriau agor:

Yn ystod yr wythnos 10am – 2pm; Sadyrnau 9am – 12pm

Hefyd ar gael drwy apwyntiad

Ffoniwch: 07513 912043

Gwefan: http://athenainteriors.co.uk/

 

Diwygiwyd Diwethaf: 08/01/2021 Nôl i’r Brig