Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20 Chwefror 2020
Illegal items

Ymddangosodd Khallis Hamad o The Hawthorns, Caerdydd, yn Llys Ynadon Casnewydd ar ddydd Mawrth 18 Chwefror 2020 a phledio’n euog i bum cyhuddiad o werthu sigaréts a thybaco ffug a rhai gyda labeli tramor ac am gyflenwi ocsid nitraidd (a elwir hefyd yn nwy chwerthin) yn anghyfreithlon.

Adeg yr ymchwiliad, roedd Hamad yn unig gyfarwyddwr y cwmni sy’n masnachu fel ‘Ponty Market’ ar Osborne Road, Pont-y-pŵl. Yn ystod yr ymchwiliad gan swyddogion Safonau Masnach, cafwyd hyd i nifer o eitemau tybaco a sigaréts anghyfreithlon, ynghyd â blychau o godennau ocsid nitraidd. Cafwyd hyd i’r holl eitemau mewn siambr gudd dan fwrdd gwaith cegin yng nghefn y siop.

Archwiliwyd rhai o’r pecynnau sigaréts a thybaco gan y cwmnïau tybaco priodol a nodwyd eu bod yn rhai ffug. Nid oedd y rhybuddion iechyd yn Saesneg ac nid oedd rhybudd darlun arnynt (sy’n ofyniad i werthu yn y DU). Dosberthir ocsid nitraidd fel sylwedd seicoweithredol ac felly mae’n anghyfreithlon ei roddi i bobl neu ei werthu i ddibenion o’r fath.

Gofynnodd y Llys am adroddiad prawf cyn-dedfryd cyn rhoi dirwy o £600 i Hamad, a dyfarnwyd costau o £694.46 ynghyd â £30 cymorth dioddefwyr gan wneud cyfanswm o £1324.46. Gorchmynnodd yr Ynadon hefyd bod y tybaco a’r ocsid nitraidd yn cael eu fforffedu a’u dinistrio.

Meddai’r Cynghorydd Fiona Cross, aelod gweithredol ar gyfer yr amgylchedd: “Hoffwn ddiolch i’n tîm safonau masnach am weithio’n galed i wneud yn siŵr bod achosion megis un Hamad yn ymddangos yn y Llys. Mae’r ddedfryd yn awgrym clir o ba mor ddifrifol yw troseddau fel hyn. Nid yw gwerthu nwyddau ffug yn rhywbeth lle nad oes dioddefwyr a bydd gwerthwyr go iawn yn Nhorfaen yn parhau i gael eu gwarchod rhag cystadleuaeth annheg sy’n deillio o weithredoedd unigolion yn y gweithgareddau hyn.

“Rydym yn annog unrhyw un sy’n cael bod sigaréts a thybaco yn rhy ddrud i ofyn am gymorth gan y gwasanaethau stopio smygu. Mae’n fwy diogel ac yn well i’ch helpu i roi’r gorau iddi na throi at y farchnad anghyfreithlon. Ffoniwch Helpa Fi i Stopio am gymorth a chyngor ar sut i roi’r gorau ar y rhif Rhadffon 0808 2504116.”

Gall unrhyw un gyda gwybodaeth ar unigolion sy’n gwerthu nwyddau anghyfreithlon gysylltu gyda’r tîm Safonau Masnach yn gyfrinachol drwy ffonio 01633 647624 neu drwy ebostio tradingstandards@torfaen.gov.uk.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 20/02/2020 Nôl i’r Brig