Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19 Chwefror 2020
Pontypool TC

Mae’r cyngor yn derbyn ceisiadau nawr ar gyfer dwy raglen grantiau newydd sydd â’r bwriad o adnewyddu adeiladau allweddol yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl.  Mae Cronfa Buddsoddi Canolfannau Dinesig Torfaen, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cefnogi cynlluniau i wella adeiladau masnachol neu ddefnydd cymysg masnachol/ preswyl gyda grantiau o hyd at £250,000 ar gael.

Enw’r Grant: Cronfa Gwella Eiddo Dinesig
Mae’r Gronfa Gwella Eiddo Dinesig yn cefnogi ymgeiswyr i wella eiddo masnachol yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl.  Gall yr arian gael ei ddefnyddio i wella cyflwr a golwg adeiladau Gan gynnwys ffryntiau siopau a gofod llawr mewnol gwag. Amcan y gronfa yw creu swyddi a dod ag eiddo gwag a lle ar gyfer busnesau yn ôl at ddefnydd.

Enw’r Grant: Cronfa Grant Byw Canolfannau Dinesig 
Mae’r Gronfa Grant Byw Canolfannau Dinesig yn rhoi cefnogaeth ariannol i ymgeiswyr wella cyflwr eiddo at ddibenion preswyl. Bwriad y cynllun yw adfywio gofod gwag neu ofod nad sy’n cael ei ddefnyddio ddigon uwchben eiddo masnachol er mwyn creu cartref newydd yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl.

Pa gefnogaeth sydd ar gael?
Bydd cefnogaeth ariannol o’r ddwy gronfa hyd at 70% o gyfanswm cost cynllun cymwys, hyd at fwyafswm o £250,000. Rhoddir pob grant yn ôl disgresiwn y Cyngor a byddant yn cael eu hasesu ar sail unigol a chystadleuol. Ni fydd gwariant a/neu waith a ddechreuir cyn cymeradwyo’r grant yn gymwys ar gyfer taliad.

Ydw i’n gymwys?
Dim ond busnesau a pherchnogion eiddo yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl sy’n gallu gwneud cais am arian.  Bydd grantiau ar gael dim ond i berchnogion y rhydd-ddaliad neu i ddeiliaid   prydles sydd ag o leiaf 7 mlynedd yn weddill. Os mai deiliaid prydles yw’r ymgeisydd, rhaid iddo/i gael caniatâd y rhydd-ddeiliad.

Does dim dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am grant, ond rhaid cwblhau pob cynllun erbyn dydd Mercher 31ain Mawrth 2021.~
I wirio a yw eich eiddo a’r cynllun arfaethedig yn gymwys, cysylltwch â:
Tîm Economi ac Adfywio Strategol trwy ffonio 01633 648809 neu ddanfon e-bost at Rebecca.Hartley@torfaen.gov.uk

                                  

 

 

  

Diwygiwyd Diwethaf: 19/02/2020 Nôl i’r Brig