Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020
Illegal cigarettes

Ymddangosodd Hewa Kerome Fatah o Dolphin Street, Casnewydd, gerbron Llys Ynadon Cwmbrân ddydd Llun 13 Ionawr 2020, a phledio’n euog i werthu sigaréts a thybaco ffug dan label dramor oedd wedi osgoi’r doll.

Yn dilyn ymchwiliad gan swyddogion safonau masnach, canfuwyd tybaco a sigaréts anghyfreithlon yn ei eiddo masnachol sy’n gwerthu Bwyd Ewropeaidd yn 5 Chapel Street, Pontnewydd, Cwmbrân. Cafodd rhai o’r pecynnau sigaréts a’r cydau tybaco eu harchwilio gan y cwmnïau tybaco priodol a chanfuwyd eu bod yn ffug. O ganlyniad, nid oedd y rhybuddion iechyd ar y pacedi yn Saesneg, ac nid oedd ganddynt rybuddion gweledol, sydd yn un o’r gofynion cyfreithiol o ran eu gwerthu yn y DU.

Canmolodd y Llys Fatah am y ple cynnar a chafodd ddirwy o £350 yr un am bedwar cyhuddiad* ynghyd â chostau o £529.23, a £35 am gymorth dioddefwr, felly’n gwneud cyfanswm o £1964.23.

Cafodd Fatah hefyd rhyddhad amodol o ddwy flynedd am droseddau’n ymwneud â nodau masnach, a dywedwyd wrtho, pe bai’n dychwelyd i’r llys am unrhyw reswm dros y ddwy flynedd nesaf, y byddai’r rhain yn cael eu dwyn i ystyriaeth. Fe wnaeth yr Ynadon hefyd orchymyn i fforffedu a dinistrio’r tybaco.

Meddai’r Cynghorydd Fiona Cross, aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Mae’r ddedfryd yn dangos yn glir pa mor ddifrifol yw’r troseddau hyn yn llygaid y Llys. Nid yw gwerthu nwyddau ffug heb ei  ddioddefwyr, a bydd masnachwyr dilys yn Nhorfaen yn parhau i gael eu gwarchod rhag cystadleuaeth annheg gan y fath unigolion sy’n rhan o’r gweithgareddau hyn.”

“Rydym yn annog unrhyw un sy’n canfod bod sigaréts a thybaco yn rhy ddrud, i ofyn i’r gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu am help. Mae’n fwy diogel ac yn well i’ch iechyd i roi’r gorau i smygu yn hytrach na throi at y farchnad anghyfreithlon. Ffoniwch Helpa Fi i Stopio i gael help a chyngor ar sut i roi’r gorau i smygu ar Radffôn 0808 2504116.”

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am unigolion sy’n gwerthu nwyddau ffug, gysylltu â’r Gwasanaeth Safonau Masnach yn ddienw drwy ffonio 01633 647624 neu e-bostio tradingstandards@torfaen.gov.uk.

Ends

Nodiadau i olygyddion

*Y pedwar cyhoeddiad oedd:

  • dau am feddu ar sigaréts ffug
  • dau am labeli anghywir a diffyg rhybuddion iechyd

 

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 04/02/2020 Nôl i’r Brig