Datganiad gan Gyngor Torfaen ar ddychwelyd i addysg ym mis Ionawr

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

Yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a CLlLC, bydd y tymor ysgol newydd yn dechrau ar y 4ydd o Ionawr ar gyfer dysgu cyfunol yn holl ysgolion Torfaen am yr wythnos gyntaf.

Mae ysgolion sydd wedi cynllunio diwrnodau HMS ar ddau ddiwrnod cyntaf yr wythnos hon wedi hysbysu rhieni a byddant yn darparu cymorth i addysgu yn y cartref o'r 6ed - 8fed o Ionawr.

Disgwyliwn y bydd yr holl ysgolion yn Nhorfaen yn dysgu mwyafrif eu disgyblion wyneb yn wyneb o ddydd Llun, 11eg o Ionawr.

Bydd y cyngor ac ysgolion yn gwneud trefniadau i ddysgwyr bregus a phlant gweithwyr hanfodol (yn cynnwys staff ysgolion) fynychu'r ysgol rhwng y 6ed - 8fed Ionawr.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Aelod Gweithredol dros Addysg, Cyngor Torfaen: “Bydd ein cynllun o ran dychwelyd i’r ysgol ym mis Ionawr yn rhoi rhywfaint o sicrwydd i rieni wrth i’r gwyliau Nadolig gychwyn. Gwyddom gan ein plant a'n pobl ifanc eu bod yn dysgu orau pan fyddant yn yr ystafell ddosbarth yn derbyn addysg wyneb yn wyneb, felly mae'n rhaid i ni geisio sicrhau cyn lleied o aflonyddu â phosibl ar eu haddysg. Rhaid imi ddiolch i rieni, athrawon, staff yr ysgolion a phob dysgwr am eu hamynedd a'u dyfalbarhad parhaus i helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel.”

Diwygiwyd Diwethaf: 18/12/2020 Nôl i’r Brig