Neges i ysgolion a rhieni mewn perthynas â gwisgo gorchudd wyneb

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 28 Awst 2020

Ar ôl cyhoeddiad Llywodraeth Cymru a chyhoeddi Cyngor Grŵp Cynghori Technegol ar Orchudd Wyneb i Blant a Phobl Ifanc (dan 18) mewn Lleoliadau Addysg yn gynharach yr wythnos hon, mae’r Cyngor ac arweinwyr ysgolion wedi bod, fel mater o frys, yn ceisio cael esboniad ar lefel leol a chenedlaethol mewn perthynas ag agweddau allweddol y cyfarwyddyd mewn perthynas â gwisgo gorchudd wyneb.

Ar hyn o bryd, yr unig newid yn y cyngor yng Nghyfarwyddyd Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Ysgolion yw y dylai ysgolion a cholegau ymgymryd ag asesiadau risg i benderfynu os dylid defnyddio gorchudd wyneb mewn mannau y tu allan i’r ystafell ddosbarth, mewn mannau cyffredinmegis coridorau yn yr ysgol. 

Dylai cynlluniau gymryd i ystyriaeth y cydbwysedd o ben i ben o risgiau a manteision i bawb yn y lleoliad, gan gynnwys unigolion ag anghenion ychwanegol neu anableddau a all gael eu heithrio o benderfyniadau o’r fath.

Er gwaethaf y ffaith bod cyfrifoldeb am gynllunio gweithredol a pharatoi ar gyfer ailagor yn syrthio ar bob ysgol unigol, mae’r Gwasanaeth Addysg a’r Cyngor wedi bod yn gweithio ar y cyd ag ysgolion i roi cymorth lle bo modd a chael dull a gytunwyd ledled yr awdurdod lleol.

Fod bynnag, oherwydd yr amserlen dynn sy’n gysylltiedig â pharatoadau terfynol ar gyfer ailagor yr wythnos nesaf a’r angen brys i roddi neges glir i rieni a disgyblion mewn perthynas â gwisgo gorchudd wyneb, sefyllfa bresennol y Cyngor yw hyn:

  • Ar gyfer holl ddisgyblion uwchradd bydd yn dod yn orfodol (oni fo eithriad am resymau anghenion addysgol ychwanegol neu resymau meddygol) i wisgo gorchudd wyneb ar gludiant cartref i’r ysgol
  • I ysgolion uwchradd, rydym yn argymell gwisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyffredin megis coridorau lle mae rheolaeth megis cadw pellter cymdeithasol yn amhosibl (oni fo eithriad am resymau anghenion addysgol ychwanegol neu resymau meddygol)
  • Mae’r brif egwyddor a nodir yn ein canllaw gweithredol yn parhau, sef lleihau nifer y cysylltiadau rhwng dysgwyr a staff a chadw pellter cymdeithasol cyn belled ag y gellir yn ymarferol a chadw at y grwpiau cyswllt (mewn ysgolion uwchradd mae hyn yn cynnwys carfannau blwyddyn). O ganlyniad, nid ydym ar hyn o bryd yn argymell gwisgo gorchudd wyneb yn y dosbarth.
  • Mae penaethiaid eisoes wedi gwneud asesiadau risg, gyda chymorth yr awdurdod lleol, yn seiliedig ar y cyfarwyddyd y mae Llywodraeth Cymru wedi ei gyhoeddi. Rydym yn argymell bod ysgolion a lleoliadau yn diweddaru eu hasesiadau risg presennol yn ystod y pythefnos gyntaf ar ôl dychwelyd.
  • Dylai ysgolion ddiweddaru rhieni gyda’u negeseuon eu hunain i sicrhau bod rhieni yn ymwybodol o bolisi diweddaraf yr ysgol ar wisgo gorchudd wyneb.
  • Gan riant/gofalwr y disgybl y mae’r cyfrifoldeb am ddarparu gorchudd wyneb priodol.
  • Rhaid i rieni a disgyblion lynu at ganllawiau’r ysgol unigol ar ddarparu a gwisgo gorchudd wyneb.

Os derbynnir esboniad a chyfarwyddyd pellach, byddwn yn adolygu’r argymhellion presennol.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 08/01/2021 Nôl i’r Brig