Gwneud ymweliadau â'r barbwr yn ddiogelach yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20 Awst 2020

Ar ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod busnesau sy’n cynnig gwasanaethau cysylltiad agos megis gwasanaeth barbwr a thrin gwallt yn cael agor unwaith eto, mae Gwasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd Cyngor Torfaen wedi bod yn ymweld â busnesau barbwr i gynnig cyngor ac arweiniad ar reoli COVID-19.

Heb reolaeth ddigonol, gallai’r busnesau hyn gynrychioli risg uchel i’w cwsmeriaid a’u staff. Ymwelwyd â mwy nag 20 eiddo ledled y fwrdeistref, gan roi cyngor ymarferol ar:

  • ddefnyddio offer amddiffynnol yn gywir
  • trefniadau glanhau a diheintio
  • sicrhau cadw pellter cymdeithasol
  • defnyddio systemau apwyntiad i osgoi cwsmeriaid yn aros yn yr eiddo
  • cofnodi manylion cyswllt cwsmeriaid i ddibenion Tracio ac Olrhain

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol ar gyfer yr amgylchedd: “Rhoddwyd cyngor ymarferol i berchnogion siopau gan swyddogion, gyda chopïau o’r cyfarwyddyd, a’u cyfeirio at adnoddau defnyddiol ar wefan Llywodraeth Cymru.

“Yn ystod yr ymweliadau, hysbyswyd perchnogion o unrhyw welliannau sydd eu hangen i gydymffurfio gyda’r gyfraith a safonau arferion gorau. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae swyddogion wedi gallu cadarnhau bod y cyngor wedi eu dderbyn a’i roi ar waith. Serch hynny, roedd un barbwr a oedd wedi methu â gwneud y gwelliannau gofynnol a chafwyd ei fod yn torri’r rheolau ar ôl yr ymweliad cyntaf. O ganlyniad, cyflwynwyd hysbysiad cyfreithiol ar y busnes yn ei gwneud yn ofynnol eu bod yn cymryd camau i sicrhau cydymffurfedd. Bydd swyddogion yn ymgymryd ag ymweliadau pellach â’r busnes.

“Roedd yn dda gweld bod mwyafrif y busnesau barbwr wedi mabwysiadu arferion diogel a’u bod yn gweithredu’n gyfrifol. Mae swyddogion y cyngor bob amser yn ceisio helpu busnesau i gydymffurfio drwy weithio gyda’i gilydd. Fodd bynnag, lle nad yw busnesau yn gwneud y peth iawn, ni fydd swyddogion yn petruso i gymryd y camau angenrheidiol er mwyn amddiffyn y cyhoedd.

“Hoffwn ddiolch i’r swyddogion a’r busnesau sy’n gweithio’n galed yn y cyfnod anodd hwn i helpu Torfaen i ddychwelyd yn ddiogel i’r normal newydd.”

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â sut mae busnes yn gweithredu yn ystod Covid-19 ffoniwch 01495 762200 neu ebostiwch commercial.services@torfaen.gov.uk

 

Diwygiwyd Diwethaf: 20/08/2020 Nôl i’r Brig