Hwb ychwanegol i deuluoedd sy'n gweithio yn dilyn effaith Coronafeirws

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 6 Awst 2020

Rhoddwyd hwb i deuluoedd sy’n elwa ar gymorth gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth heddiw wrth i’r Llywodraeth gyhoeddi na fyddent ar eu colled oherwydd COVID-19.

Bydd rhieni neu ofalwyr sy’n gweithio ac sy’n gymwys i gael Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth ond sydd dros dro wedi disgyn o dan y gofyniad isafswm incwm o ganlyniad i’r pandemig, yn parhau i gael cymorth ariannol tan 31 Hydref.

Bydd gweithwyr hanfodol a all fynd heibio’r trothwy incwm ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21, o ganlyniad i weithio mwy i chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o fynd i’r afael â’r pandemig coronafeirws, yn parhau i gael cymorth y flwyddyn dreth hon.

Drwy Ofal Plant sy’n Rhydd o Dreth, bydd teuluoedd yn cael taliad atodol o £2 gan y Llywodraeth am bob £8 y maent yn eu talu i gyfrif eu plentyn, hyd at werth £2,000 y plentyn, neu £4,000 fesul plentyn anabl mewn cymorth ariannol. Gellir defnyddio’r arian tuag at gost gofal plant sy’n gymwys i blentyn hyd at 11 oed neu hyd at 17 oed ar gyfer plentyn anabl.

Meddai Angela MacDonald, Dirprwy Brif Weithredwr ac Ail Ysgrifennydd Parhaol CThEM:

“Mae CThEM wedi bod yn darparu cymorth ariannol hanfodol i deuluoedd ar adeg pan fu ei angen fwyaf a byddwn yn parhau i’w helpu wrth iddyn nhw drosglwyddo’n ôl i fywyd normal yn raddol.

“Rydyn ni am wneud yn siŵr na fydd unrhyw newid sydyn mewn amgylchiadau’n effeithio’n andwyol ar deuluoedd, a dyna pam rydyn ni wedi ehangu’r cymorth sydd ar gael drwy Ofal Plant sy’n Rhydd o Dreth er mwyn rhoi’r hwb ychwanegol hwnnw i deuluoedd.”

Er mwyn parhau i gael y cymorth ariannol ar gyfer Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth, mae angen i rieni ail-gadarnhau eu cymhwystra bob tri mis.

Mae CThEM wedi parhau i helpu hawlwyr Credydau Treth Gwaith gyda chost gofal plant drwy gydol y pandemig. Mae’n rhaid i rieni a gofalwyr sy’n cael yr elfen gofal plant o Gredydau Treth Gwaith sydd wedi parhau i dalu ffioedd gofal plant y maent wedi wynebu, er bod eu plant yn methu â chael gofal plant oherwydd COVID-19, roi gwybod i CThEM os ydynt yn disgwyl i hyn barhau y tu hwnt i 7 Medi. Ar ôl y dyddiad hwn, ni fydd CThEM yn talu’r elfen gofal plant i’r rhai sydd yn y sefyllfa hon mwyach.

Dylai hawlwyr roi’r wybodaeth ddiweddaraf i CThEM cyn gynted â phosibl os yw eu gofal plant yn stopio neu os yw’r costau ar gyfer eu gofal plant yn gostwng neu’n dod i ben. 

Gall rhieni a gofalwyr roi gwybod am newidiadau o’r fath drwy ffonio Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/08/2020 Nôl i’r Brig