Lansio Ap Symudol i ddarparu cymorth i drigolion

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27 Ebrill 2020
support (2)

Heddiw (27/04/2020), mewn ymateb i Covid-19, mae Cyngor Torfaen wedi lansio 'Cymorth Cymunedol Torfaen', Ap Symudol i helpu i gysylltu'r trigolion mwyaf bregus yn Nhorfaen yn gyflym ac yn hawdd i wirfoddolwyr a all helpu i'w cynorthwyo.

Mae Ap Cymorth Cymunedol Torfaen yn rhan o ymateb y cyngor i Gynllun Amddiffyn sydd gan y Llywodraeth i ddiogelu'r trigolion mwyaf bregus, yn cynnwys y rhai y cynghorir hwy i aros i mewn.

Mae tua thair mil o drigolion yn Nhorfaen sy'n arbennig o fregus oherwydd eu hoedran neu gyflyrau iechyd isorweddol, wedi derbyn llythyr gan y GIG yn eu cynghori i aros gartref, a chadw i ffwrdd o bobl yn llwyr, am 12 wythnos.

Mae'r cyngor, gyda chymorth partneriaid, yn cynnwys Bron Afon ac Ymddiriedolaeth  Hamdden Torfaen, ac ochr yn ochr â grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yn cydlynu ac yn darparu cymorth uniongyrchol. Bydd ymateb y cyngor yn blaenoriaethu’r trigolion hynny sy’n derbyn llythyrau, nad ydynt yn gallu dibynnu ar gymorth gan deulu, ffrindiau neu'r gymuned trwy gydol y cyfnod amddiffyn.

Bydd trigolion sy'n cofrestru ar yr ap i gael cymorth yn gallu gofyn am: 

  • Gasglu meddyginiaeth
  • Siopa am fwyd a nwyddau eraill sy’n hanfodol
  • Y parseli bwyd am ddim sydd ar gael i’r mwyaf bregus
  • Rhywun i sgwrsio â nhw i helpu i drechu unigrwydd a’r arwahanu

Ar ôl i'r Ap gael ei lawr lwytho, gall gwirfoddolwyr a phobl fregus wneud cais i gymryd rhan yn y cynllun trwy ddarparu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol, a fydd yn cael ei storio'n ddiogel a'i rheoli.

Mae Ap Cymorth Cymunedol Torfaen wedi'i ddatblygu gan Syncsort, un o bartneriaid technoleg y cyngor. Bydd yr ap yn cynorthwyo Hwb Cymorth Cymunedol y cyngor sydd newydd ei sefydlu i weithredu'n fwy effeithlon a bydd yn arbennig o ddefnyddiol wrth i anghenion trigolion dyfu a'r sgiliau gwirfoddoli sydd ar gael, newid dros amser.

Bydd yr Hwb Cymorth Cymunedol yn rheoli'r cynllun ac yn gwneud y gwiriadau angenrheidiol i sicrhau mai dim ond y rhai sy'n wirioneddol fregus sydd wedi'u cofrestru arno a hefyd sicrhau bod gwirfoddolwyr yn deall eu rôl a'u cyfrifoldebau a chwblhau'r gwiriadau cefndir angenrheidiol.

Bydd tîm yr Hwb yn dod o hyd i wirfoddolwyr addas sy'n gweddu i geisiadau am gymorth, gan ystyried ble mae pobl yn byw, a oes ganddyn nhw gar a'r math o help maen nhw wedi dweud y gallant ei gynnig.

Dylai gwirfoddolwyr fod yn ymwybodol y gallai fod ychydig o amser cyn iddynt dderbyn ceisiadau penodol am gymorth ac efallai na fydd eu hangen ar gyfer pob math o gymorth y maent wedi'i gynnig.

Unwaith y bydd perthynas rhwng defnyddiwr a gwirfoddolwr wedi'i sefydlu, byddai'r cynllun yn ceisio ei gynnal nes na fydd y gwirfoddolwr ar gael, neu tan nad oes angen cymorth ar y defnyddiwr mwyach. Bydd hyn yn osgoi trigolion sy'n cael eu diogelu rhag gorfod sefydlu perthynas ac ymddiriedaeth gyda gormod o wahanol wirfoddolwyr. 

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen, ‘Rwy’n falch o gyhoeddi ein bod heddiw wedi lansio ein hap cymorth cymunedol yn swyddogol mewn ymateb i bandemig Covid-19. Fel cyngor, roeddem am ddatblygu rhywbeth newydd sy'n ei gwneud mor gyflym, a hawdd â phosibl i'r gymuned weithio ochr yn ochr â ni i gefnogi ein trigolion mwyaf bregus, yn enwedig mewn cyfnod o angen mawr.

Mae'r ap yn gwneud yr union beth, a gobeithiwn y bydd trigolion sy'n chwilio am gymorth yn cael eu hannog i gofrestru i dderbyn ymateb cyflym a chefnogol'.

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau: ‘Mae cyfraniad y cyngor, yn cynnwys yr ap, yn ychwanegol at y gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan ein cymunedau ledled Torfaen i gynorthwyo pobl sy’n fregus oherwydd Covid-19.

Mae'r gwaith gan arweinwyr cymunedol, grwpiau, rhwydweithiau presennol a gwirfoddolwyr wedi bod yn drawiadol iawn. Mae mor galonogol bod yn rhan o’r mudiad cymunedol hwn ac rwy’n mawr obeithio y bydd yn parhau ar ôl Covid. ’ 

Er mwyn defnyddio Ap Cymorth Cymunedol Torfaen bydd angen i drigolion gofrestru diddordeb yma. (Byddwch yn ymwybodol y gall gymryd ychydig o ddyddiau i ddefnyddwyr gael eu hawdurdodi)

Ar ôl ei dderbyn, anfonir dolen fydd yn galluogi defnyddwyr i fewngofnodi i'r Ap gwe, neu lawrlwytho a mewngofnodi i'r Ap o naill ai Apple neu Google Store.

Mae fersiwn we o’r ap hefyd ar gael trwy dudalen Covid-19 ar wefan y cyngor ar gyfer y rhai nad oes ganddynt fynediad at ddyfeisiau symudol. Os na all trigolion fynd ar y we, gallant ffonio 01495 762200 i gael cymorth.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/04/2020 Nôl i’r Brig