Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9 Ebrill 2020
jeshoots-com-z1mZLq5x_7M-unsplash

Wrth i benwythnos Gŵyl Banc y Pasg nesáu mae Cyngor Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a phartneriaid eraill ledled Gwent am rannu un neges syml - arhoswch gartref.

Gydag addewid o dywydd braf a phenwythnos hir i’w fwynhau, mae asiantaethau’n rhybuddio y bydd pobl efallai’n mentro allan neu’n anwybyddu cyngor y llywodraeth.  Mae’n bwysig fod pawb, tra bydd y frwydr yn erbyn coronafeirws yn parhau, yn chwarae eu rhan ac yn aros gartref.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ynghyd ag asiantaethau allweddol gan gynnwys Awdurdodau Lleol Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, am osod nifer o heriau i’r cyhoedd dros y penwythnos.

Ddydd Gwener 10fed Ebrill, mae her i drigolion gymryd rhan yn ‘Gweithredoedd da Gwener,’ diwrnod sy’n dathlu gwaith rhagorol gwirfoddolwyr, cymunedau a gweithwyr rheng flaen sydd wedi mynd yr ail filltir i helpu eraill ar adeg anodd fel hon.  Mae pobl yn cael cais i rannu pytiau bach o fideo o’u gwaith da – boed hynny’n alwad ffôn at gymydog neu gynnig mynd ar neges ar eu rhan.  Rydym yn gofyn hefyd i weithwyr allweddol rannu pytiau i ddweud pam fod aros gartref yn gallu gwneud cymaint o wahaniaeth i’w gwaith pwysig. 

Ddydd Llun 13eg Ebrill, aros adref ar gyfer Gŵyl y Banc pia hi. Mae her i bobl gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau yn eu cartrefi a defnyddio’r amser i ystyried eu hiechyd a’u lles. Bydd y cyngor, ynghyd ag asiantaethau allweddol eraill, yn rhannu cyngor a heriau ar draws y cyfryngau cymdeithasol.

Bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn cynnal eu Clybiau Hwiangerddi a Lego poblogaidd ar-lein yn ogystal â rhannu e-adnoddau sy’n cynnwys dewis eang o e-lyfrau, e-glywedol ,e-gomics, e-gylchgronau a hanes teuluol ar-lein.

Wrth siarad cyn y penwythnos, dywedodd arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Anthony Hunt: “Mae penwythnos y Pasg fel arfer yn amser i ni ddathlu gyda theulu a ffrindiau.  Er y bydd efallai’n heulog a bydd awydd arnom ni i adael y tŷ i ymweld â theulu neu fynd am dro gyda ffrindiau, rwy’n gofyn i bawb barhau i helpu i arbed bywydau trwy aros gartref. 

Mae’n adeg dyngedfennol yn y frwydr yn erbyn Coronafeirws a gallwn drechu’r haint yma dim ond i bawb barhau i chwarae eu rhan.  Rydym yn gobeithio y bydd nifer o deuluoedd yn ymuno gyda ni i rannu’r gweithgareddau y maen nhw wrthi’n eu gwneud gartref.  Rwy’n edrych ymlaen at weld y fideos i gyd. Fe fyddaf i’n aros gartref ac yn seiclo 100 milltir ar fy meic ymarfer yn fy nghartref ar Sul y Pasg er budd elusennau lleol a’r GIG! 

Os oes angen cefnogaeth arnoch chi, cysylltwch â ni ar 01495 762200 neu drwy e-bost  calltorfaen@torfaen.gov.uk ac fe wnawn ni’n gorau i helpu gyda hanfodion a chasglu presgripsiwn, ochr yn ochr â grwpiau a sefydliadau lleol.

Dywedodd Judith Paget, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: “Rydym wedi dechrau gweld arwyddion cynnar fod cael pobl i aros gartref yn gwneud gwahaniaeth. Serch hynny, mae ffordd bell i fynd eto ac mae pwysau digyffelyb ar ein gwasanaethau yn y GIG – parhewch i aros gartref er mwyn atal lledaenu’r Coronafeirws. Rydym yn ymdopi â’r galw ar ein gwasanaethau ar hyn o bryd, ond gallai hynny newid os yw pobl yn anwybyddu canllawiau’r llywodraeth.  Trwy ddilyn y cyngor i aros gartref, byddwch yn gwarchod gwasanaethau’r GIG rhag cael eu llethu a bydd nifer o fywydau’n cael eu harbed.  Rydw i’n apelio ar i bawb yng Ngwent chwarae eu rhan.”

I’r rheiny sy’n cymryd rhan yn yr heriau, rhannwch eich fideos #GweithredoeddDaGwener ar ddydd Gwener y Groglith a #gwylbancgartref ar ddydd Llun y Pasg.’

Diwygiwyd Diwethaf: 09/04/2020 Nôl i’r Brig