Covid-19: Datganiad gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8 Ebrill 2020
34422630511_78e96cb6e4_c

Ar ôl penwythnos heulog, hoffwn ddiolch i fwyafrif llethol trigolion Torfaen a gadwodd at y canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol.  Fe wnaethoch chi aberthu pleser tymor byr er budd eraill, ac rwy’n ddiolchgar i chi am hynny. Bydd eich hunanddisgyblaeth yn ein helpu i ddod trwy gyfnod y clefyd yma’n gyflymach, a bydd yn achub bywydau. 

I’ch atgoffa, dylech aros gartref oni bai eich bod yn mynd i le gwaith hanfodol, yn gofalu am eraill, yn mynd i brynu hanfodion neu’n ymarfer corff unwaith y dydd.

I’r rheiny sy’n hunan-ynysu ar hyn o bryd, rwy’n gobeithio eich bod yn ymdopi ar adeg mor anodd – rwy’n sylweddoli na all fod yn hawdd aros gartref heb unrhyw gysywllt ag eraill. 

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sy’n hunan-ynysu, codwch y ffôn neu defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad â nhw a’u helpu trwy’r cyfnod yma gyda chefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Os oes unrhyw un sy’n hunan-ynysu angen cefnogaeth, cysylltwch â ni ar 01495 762200 neu ar calltorfaen@torfaen.gov.uk ac fe wnawn ni’n gorau i helpu gyda nwyddau hanfodol a chasglu presgripsiwn, ochr yn ochr â grwpiau a sefydliadau lleol.

Rydym yn rhoi blaenoriaeth i’r rheiny yn y cynllun cysgodi, ond fe wnawn ni’n gorau i helpu a chynghori unrhyw bobl fregus sydd heb unrhyw gefnogaeth arall ac sydd angen help ar yr adeg yma. 

Rwy’n falch o fedru dweud fod mannau cyhoeddus ledled Torfaen yn llawer mwy tawel nag arfer dros y penwythnos, gyda’r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio’n parciau o fewn terfynau’r canllawiau sef eu defnyddio ar gyfer ymarfer corff dyddiol yn unig ac yn parchu ymbellhau cymdeithasol. 

Os ydych chi’n un o’r ychydig bobl sy’n dal i gymdeithasu ac yn peidio â pharchu canllawiau’r Llywodraeth, yna ystyriwch eto.  Bydd eich ymddygiad hunanol ar draul bywydau lawer ac yn ymestyn yr argyfwng yma.  Un o’r problemau gyda’r feirws yma yw bod modd i bobl ei gario heb fod yn ymwybodol o hynny.  Peidiwch â gadael i’ch gweithredoedd a’u heffaith ar eraill fod ar eich cydwybod. 

Hefyd, a wnaiff pawb ymddwyn yn ystyriol  tuag at eraill pan fyddwch chi gartref.  Rydym wedi cael cwynion am danau mewn gerddi.  Cynnwch dân gan ystyried eich cymdogion. Efallai bydd gan rai anawsterau anadlu a byddan nhw’n bryderus am reoli hynny ar adeg fel hyn.

Fel dywedodd y Frenhines neithiwr, os ddaw pawb at ei gilydd fe ddown ni trwy hyn oll a gall pob dim ddychwelyd at fod yn normal. Mae hynny’n gofyn ein bod ni gyd yn cymryd cyfrifoldeb personol.

Diolch i holl drigolion Torfaen sy’n gwneud hynny, a diolch i’r gweithwyr cyhoeddus a hanfodol sy’n mynd yr ail filltir ar adeg fel hyn gan ofalu am bobl yn y GIG a’r sector gofal, cadw siopau ar agor, casglu sbwriel, darparu gofal plant, ymateb i alwadau brys a rhagor.

Mae staff y Cyngor wedi bod wrth eu gwaith ac yn cynnig eu hunain i gael eu hadleoli mewn meysydd hanfodol ar hyn o bryd – mae eu hymroddiad yn fy ngwneud yn falch o fod yn Arweinydd. 

Diolch hefyd i’r gwirfoddolwyr yn ein cymunedau sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth wrth helpu eraill – mewn adegau anodd, mae cryfder anhygoel ein cymunedau yn dod i’r amlwg.  Gyda’n gilydd, gallwn drechu hyn. 

Anthony

 

Diwygiwyd Diwethaf: 08/04/2020 Nôl i’r Brig