Hwb gofal plant newydd i Weithwyr Allweddol

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Cymorth Gofal plant cyn oedran ysgol (genedigaeth i 4 oed)

O ddydd Llun 6 Ebrill, bydd Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar ychwanegol yn agor ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol a phlant bregus, yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg,  yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl.

Gellir archebu gofal plant yn wythnosol a bydd y ddarpariaeth hon hefyd ar gael dros y Pasg, i gefnogi rhieni sy'n hanfodol i ymateb i'r Coronafirws.

Bydd yr hwb yn agor i ddechrau ar gyfer plant 2-4 oed o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac yn darparu hyd at bedair awr o ofal plant y dydd ar gyfer hyd at uchafswm o 8 plentyn y sesiwn.

Bydd sesiynau ar gael o 8:30 am - hanner dydd neu 1pm - 5pm ac i ddechrau, un sesiwn y dydd yn unig y bydd plant yn gallu manteisio arni. Fodd bynnag, gall hyn newid yn ôl y galw.

Cofiwch fod y gofal plant hwn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant bregus yn unig ac o ddydd Llun ymlaen byddwn yn gallu ystyried ceisiadau gan bob un o'r grwpiau gweithwyr allweddol fel y nodwyd gan lywodraeth y DU:

 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Addysg a Gofal
 • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol
 • Llywodraeth leol a chenedlaethol
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Trafnidiaeth
 • Gwasanaethau cyfleustodau, cyfathrebu ac ariannol

Y sawl sy’n gymwys i dderbyn cymorth oed cyn ysgol yw:

 • Rhieni sengl sy’n gweithio fel gweithwyr allweddol penodol
 • Lle mae’r ddau rhiant yn cael eu cyflogi fel gweithwyr allweddol penodol

Gwybodaeth Bwysig

 • Rhaid i rieni / gofalwyr ddod â thystiolaeth ffotograffig swyddogol, bathodyn adnabod y GIG, neu lythyr gan eu cyflogwr i ddangos eu bod yn weithiwr allweddol, gyda nhw i gofrestru eu plant i ddechrau, a phob dydd pan fyddant yn gadael eu plant - bydd methu â gwneud hynny yn golygu na fyddwn yn gallu derbyn eich plant y diwrnod hwnnw. Rhaid i'r gweithwyr allweddol ddod â'u plentyn i'r lleoliad.
 • Llenwch y ffurflen gofrestru lle gofynnir i chi rannu gwybodaeth gyda ni a fydd yn sicrhau y gallwn gadw'ch plentyn yn ddiogel.
 • Gofynnir i chi enwebu o leiaf dau berson a all godi'ch plentyn - rhag ofn na allwch wneud hynny. Sicrhewch fod gan unrhyw un rydych chi'n ei enwebu, dystiolaeth ffotograffig a gyhoeddir gan y llywodraeth fel trwydded yrru neu basbort, cerdyn gwarant neu gerdyn adnabod y GIG.
 • Ni fydd angen i blant ddod â bwyd oni bai bod ganddyn nhw ofynion dietegol arbenigol - bydd brecwast a byrbrydau am ddim ar gael.
 • Bydd y lleoliad yn gweithredu amgylchedd diogel, gan geisio glynu at y canllawiau ymbellhau cymdeithasol.
 • Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau Coronafirws - peswch parhaus a / neu dymheredd uchel - beidio â mynd i mewn i'r adeilad, a bydd angen casglu unrhyw un dangos symptomau yn ystod y dydd.

I gofrestru’ch plentyn cysylltwch â: emma.edwards@torfaen.gov.uk neu ffoniwch Rhadffôn: 0800 019 6330.

Mae cyngor y Llywodraeth yn parhau i fod yn glir y dylem i gyd gadw at yr egwyddorion allweddol ganlyn:

 • Os yw'n bosibl o gwbl i blant fod gartref, yna dylent fod
 • Os oes angen cymorth arbenigol ar blentyn, os yw'n cael ei ystyried yn agored i niwed gan CBST neu os oes ganddo riant sy'n weithiwr allweddol, yna bydd amgylchedd diogel ar gael ar ei gyfer
 • Ni ddylai rhieni ddibynnu ar ofal plant gan y rhai y cynghorir iddynt fod yn y categori ymbellhau cymdeithasol llym fel neiniau a theidiau, ffrindiau, neu aelodau o'r teulu sydd â chyflyrau iechyd isorweddol
 • Dylai rhieni hefyd wneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau nad yw plant yn cymysgu'n gymdeithasol mewn ffordd a all barhau i ledaenu'r firws. Dylent gadw at yr un egwyddorion ymbellhau cymdeithasol ag oedolion

Rydym yn gweithio gyda'r holl ddarparwyr gofal plant yn y fwrdeistref i'w helpu i aros ar agor a byddem yn annog pob rhiant i archwilio'r lleoliadau hynny sy'n aros ar agor i ddechrau hyd yn oed os nad yw'n lleoliad gofal plant rheolaidd eich plentyn. Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y lleoliadau hynny sy'n parhau ar agor - fis@torfaen.gov.uk neu Radffôn: 0800 019 6330.

Mae Canolfan Blant Integredig Garnteg wedi ei lleoli yn Ysgol Gynradd Garnteg, Hillcrest, Garndiffaith, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 7SJ.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/05/2020 Nôl i’r Brig