1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3 Ebrill 2020
Untitled design (21)

Yr wythnos hon, mae timau Gwasanaethau Cymdogaeth Torfaen ochr yn ochr â chydweithwyr eraill y Cyngor, Gwirfoddolwyr Cymunedol, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Bron Afon a Pyramid Hygiene wedi dosbarthu llawer iawn o flychau Prydau Ysgol Am Ddim i aelwydydd ledled y fwrdeistref.

Roedd dros 800 o aelwydydd wedi cofrestru i dderbyn prydau ysgol am ddim yn y cartref a dosbarthwyd mwy na 1400 o flychau yn ystod yr wythnos.

Yr wythnos hon, penderfynwyd mai blwch bwyd wythnosol fyddai'r ffordd fwyaf effeithiol o gyflwyno'r gwasanaeth oherwydd adnoddau cyfyngedig ac i wella ymbellhau cymdeithasol.

Un o'r nifer o wirfoddolwyr i roi help llaw oedd Paul Blewitt, gŵr lleol, a arferai berchen ar siop pizza leol. Meddai Paul, 'Roeddwn i eisiau helpu'r gymuned mewn cyfnod pan mae angen i ni i gyd dynnu at ein gilydd. Roeddwn i'n teimlo fy mod i'n gallu helpu, oherwydd yn fy ngwaith blaenorol roedd gen i wybodaeth dda o'r ardal.

Fe roddodd ymdeimlad o foddhad imi wybod bod yna bobl yn y gymuned oedd angen cefnogaeth. Cefais ymateb hyfryd gan y bobl wrth i mi ddosbarthu iddynt ac roedd pawb yn werthfawrogol.'

Cyn i'r dosbarthu ddechrau, sefydlwyd system hwb cymunedol i drigolion gasglu prydau bwyd o'u mannau casglu agosaf. Roedd sefydliadau cymunedol, cynghorwyr lleol ac amrywiaeth o swyddogion o bob rhan o'r cyngor i gyd yn chwarae rhan a llwyddo i gynnal yr hybiau.

Mae llawer o drigolion wedi bod yn canmol y gwasanaeth ar lein drwy roi sylwadau ar dudalen Facebook Torfaen;

Meddai Kayleigh Vowles ‘Gwych, diolch o galon i chi ❤ Roedd fy merch fach wrth ei bodd i gael y brechdanau bob dydd ond mae hyn yn anhygoel! Da iawn bawb a gymerodd rhan !!!

Meddai Nicola Jayne ‘Diolch Torfaen, derbyniais flychau fy mab heddiw, maen nhw'n llawn ac roedd fy mechgyn wrth eu bodd ac yn edrych ymlaen at lawer o brydau iachus y maen nhw’n eu hoffi cymaint xx

Meddai Sarahlee Hargreaves, ‘Diolch yn fawr iawn! Roedd yr efeilliaid yn chwerthin am fod y winwns bron yr un maint â'u pennau! Nid ydym yn hoffi madarch, felly fe wnaethom eu rhoi i'n cymdogion oedrannus. Diolch yn fawr iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, 'Hoffwn ddiolch yn fawr i'n holl dimau rheng flaen a'n gwirfoddolwyr cymunedol am sicrhau bod y gwasanaeth hwn ar waith cyn gynted ag y caewyd yr ysgolion. Mae Covid-19 wedi bod yn hynod niweidiol i wasanaethau a lefelau staffio yn yr awdurdod. Mae'r sefyllfa'n parhau i fod yn ddeinamig iawn ac roedd ein hymateb i drefnu dosbarthu prydau ysgol am ddim, mewn cyfnod mor fyr, yn anhygoel.

Mae wedi bod mor galonogol i weld sut mae'r gymuned wedi tynnu at ei gilydd a gweithio gyda'r awdurdod yn ystod yr amseroedd heriol iawn hyn a diolchaf iddynt am eu hamynedd a'u dealltwriaeth. Rwy'n erfyn ar bob un ohonoch i gadw'n ddiogel, aros gartref ac achub bywydau.’

Meddai’r Cyng. Amanda Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd, ‘Hoffwn adleisio'r sylwadau a wnaed gan y Cyng. Cross a hoffwn hefyd ddiolch yn fawr iawn i'n tîm arlwyo anhygoel. Mae eu hymroddiad a’u gwaith caled dros y pythefnos diwethaf wedi sicrhau bod cannoedd o brydau bwyd yn barod i’w casglu bob dydd, gyda llawer o staff arlwyo hefyd yn rhoi o'u hamser yn wirfoddol i helpu i ddosbarthu’r bwyd ar draws y fwrdeistref. Diolch!

Daeth y cam i ddosbarthu Prydau Ysgol Am Ddim i ben o heddiw a bydd system gredyd PYDd newydd ar waith o ddydd Llun 6 Ebrill.

Anogir teuluoedd sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim, i gofrestru ar-lein i dderbyn y credydau PYDd. Ar ôl ei gymeradwyo, bydd swm sy'n cyfateb i bris pryd ysgol am ddim eu plentyn yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'w cyfrifon banc.

Cliciwch yma i wneud cais am gredydau Prydau Ysgol am Ddim
Diwygiwyd Diwethaf: 03/04/2020 Nôl i’r Brig