Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 16 Medi 2019
Blaenavon World Heritage Centre copyright TCBC

Bydd pump o safleoedd yng Ngwent a elwir yn Byrth Darganfod yn rhannu mwy na £2 filiwn mewn cyllid Tasglu’r Cymoedd i wneud y mwyaf o botensial asedau naturiol a diwylliannol yr ardal, fel rhan o Barc Rhanbarthol y Cymoedd. 

Nod Parc Rhanbarthol y Cymoedd yw datgloi a gwneud y mwyaf o dreftadaeth naturiol a diwylliannol cysylltiedig y Cymoedd i gynhyrchu manteision cymeithasol, economaidd ac amgylcheddol. 

Gwnaeth y Prif Weinidog Mark Drakeford a Lee Waters, Dirprwy Weinidog ar gyfer Economi a Thrafnodiaeth, gyda chyfrifoldeb am Dasglu’r Cymoedd, y cyhoeddiad ar ddydd Mercher (11 Medi), gyda chyfanswm o fwy na £6.6 miliwn yn cael ei roi i gyfanswm o 11 safle gyda thirweddau dosbarth cyntaf ac amrywiol ar draws Cymoedd de Cymru.

Bydd Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn derbyn £180,000 i ddiweddaru rhai o’r cyfleusterau dehongli yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd, gwella prif lwybrau cerdded yn y dirwedd dreftadaeth ac uwchraddio cyfleusterau yng Ngwarchodfa Natur Leol Llynnoedd Garn. Mae’r arian yn annog y ganolfan i wella ei chysylltiadau gyda Phyrth Darganfod eraill ledled y Cymoedd, a chreu dull partneriaeth mwy ystyrlon ar draws y Cymoedd o ran hyrwyddo cyfleoedd mewn perthynas â’n tirwedd a’n diwylliant unigryw. Mae’r arian hefyd yn cefnogi iechyd a lles a chreu swyddi. Defnyddir y cyllid i hybu a dathlu brand Blaenafon, gan bwysleisio ei bwysigrwydd rhyngwladol.

Meddai’r Prif Weinidog Mark Drakeford: “Ynghyd â dod yn gyrchfannau eu hunain, mae gan Byrth Darganfod gyfle gwych i adrodd straeon y Cymoedd ac annog pobl leol ac ymwelwyr i grwydro’r ardaloedd o gwmpas, gan gynnwys trefi a phentrefi lleol, a’r dirwedd ehangach.

“Rwy’n falch iawn y bydd cymorth Llywodraeth Cymru yn eu galluogi i roi bywyd i hanes, diwylliant ac asedau naturiol yr ardal ac edrychaf ymlaen at weld y prosiectau pwysig hyn yn symud ymlaen er budd y rhanbarth.”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Economi gyda chyfrifoldeb am Dasglu’r Cymoedd, Lee Waters: “Bydd y prosiectau hyn yn rhoi Parc Rhanbarthol y Cymoedd ar y map yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel lle sy’n gallu ysbrydoli, cyffroi a denu ymwelwyr o bob cwr. Byddant hefyd yn darparu cyfle ar gyfer twf economaidd, sef nod allweddol Tasglu’r Cymoedd.

“Mae’r cynlluniau hyn wedi eu datblygu drwy ymgysylltiad helaeth gyda chymunedau’r Cymoedd ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda’n gilydd i ddod â bywyd i Barc Rhanbarthol y Cymoedd.”

Meddai’r Cynghorydd Richard Clark, aelod gweithredol ar gyfer yr economi, sgiliau ac adfywio: “Rydym wrth ein boddau gyda’r cyhoeddiad a hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth barhaus.

“Mae gallu adeiladu ar lwyddiant Canolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon yn wych, ac rydym yn edrych ymlaen at allu cysylltu’r safle gyda chyfleusterau ehangach y Cymoedd a hyrwyddo’r ardal ymhellach.

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, Hyrwyddwr Treftadaeth y Byd Blaenafon: “Rydym yn falch iawn o Flaenafon a’i statws Treftadaeth y Byd felly rydym yn gwerthfawrogi’r cyllid hwn yn fawr iawn.

“Rydym yn annog pawb i ymweld â Blaenafon er mwyn mwynhau’r dreftadaeth gyfoethog sydd gan yr ardal i’w chynnig.

Diwygiwyd Diwethaf: 17/09/2019 Nôl i’r Brig