Prentisiaid Ifanc yn elw o arian Loteri Genedlaethol

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019
Ryan Smart collage

Mae Ryan Smart, 19, o Gwmbrân yn brentis saer sydd wedi elwa o arian gan y Loteri Genedlaethol trwy Raglen Treftadaeth Tirlun Blaenafon.

Mae’r Rhaglen Treftadaeth Tirlun yn cael ei gyflenwi trwy arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, CBS Torfaen, Cyngor Tref Blaenafon, Cadw ac ymgeiswyr yn y sector preifat.

Mae Ryan yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 2 NVQ mewn gwaith saer coed yng Ngholeg Gwent, ac mae’n gweithio ar y cynllun i adfer Capel Bethlehem.

Oherwydd bod Capel Bethlehem yn adeilad rhestredig, dim ond gyda thechnegau adfer a deunyddiau traddodiadol mae modd gwneud gwaith iddo. Mae hyn yn cynnwys ailddefnyddio deunyddiau o’r capel gwreiddiol i adfer nodweddion fel y corau.

Dywedodd Gareth Davies, Cadeirydd Bwrdd y Rhaglen: “Mae defnyddio Y Prentis i gefnogi cynlluniau’r Rhaglen yn y dref yn esgor ar ganlyniadau arloesol ac effeithiol iawn.

“Gall pobl ifanc a all fod yn ystyried y sector adeiladu gael sgiliau o werth uchel mewn adeiladwaith treftadaeth a chadwraeth.  Bydd galw cynyddol am y sgiliau yma yn ne Cymru a byddan nhw’n cyfrannu at y dasg hanfodol o gadw’n treftadaeth am flynyddoedd i ddod.”

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, Hyrwyddwr Treftadaeth y Byd Blaenafon: “Mae rhan o’r rhaglen treflun yn golygu cynnig prentisiaethau mewn adeiladwaith cadwraeth trwy ein partneriaeth gydag Y Prentis. Mae hyn yn gyfle mor gyffrous ac unigryw i bobl ifanc i ddysgu a chael profiad gwerthfawr o weithio ar adeilad rhestredig Gradd 2 mewn Safle Treftadaeth y Byd.

“Mae cwrdd ag Y Prentis a Ryan Smart, ein prentis cyntaf o dan y cynllun hwn, wedi bod yn ysbrydoledig iawn. Am gyfle gwych i ddysgu a datblygu sgiliau.”

Dywedodd Dafydd Langley-Noel, Rheolwr Rhaglenni Cynorthwyol Y Prentis: “Mae Y Prentis yn hynod o falch i fod yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i ddarparu cyfleoedd am brentisiaethau yng Nghapel Bethlehem. 

“Mae e wedi bod yn gyfle arbennig i ddau o’n prentis seiri i weithio gydag AP Waters ac nid yn unig dysgu am y dulliau gwahanol o adeiladu, ond cael dealltwriaeth well o bwysigrwydd gwaith treftadaeth hefyd.

“Mae’r capel yn rhan o gynllun adfywio cyffrous ym Mlaenafon a fydd yn rhoi nifer o gyfleoedd am hyfforddiant i bobl leol, ac rydym ni’n edrych ymlaen at barhau gyda’n gwaith gyda’r cyngor i ddarparu’r lleoliadau yna i brentisiaid.”

Dywedodd Ryan Smart, prentis saer: “Roedd yn wych cael gweithio gydag A P Waters ar Gapel Bethlehem. Roedd yn awyrgylch cyfeillgar i weithio ynddo a dysgon nhw i fi sut i ddefnyddio technegau adeiladu mwy traddodiadol ac arbenigol nad oeddwn i erioed wedi defnyddio o’r blaen. Dysgais i dipyn am gymuned Blaenafon yn ystod y cyfnod yr oeddwn i’n gweithio ar y cynllun, ac roedd yn amlwg o’r ffordd yr oedden nhw’n dod at ei gilydd i ddathlu llwyddiannau’r cynllun ei fod yn golygu llawer i bobl leol.”

Dywedodd Richard Bellamy, Cyfarwyddwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru: “Mae’r cynllun pwysig yma ym Mlaenafon yn dangos yn berffaith effaith pellgyrhaeddol a pharhaol arian y Loteri Genedlaethol ar bobl a lleoedd ar draws Cymru.  Mae llawer yn ein gweld ni fel cronfa sy’n ariannu cestyll ac amgueddfeydd, ac er ein bod ni’n parhau i gefnogi’r rheiny, rydym yn credu bod treftadaeth yn beth byw a ddylai fod yn rhan o’n bywydau pob dydd.”

Diwygiwyd Diwethaf: 16/07/2019 Nôl i’r Brig