Twyllwr ar Facebook yn derbyn dirwy a 56 niwrnod o gyrffywd

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2016
Counterfeit Collage

Mae gŵr o Arndiffaith, Pont-y-pŵl sy’n masnachu ar Facebook wedi pledio’n euog i 19 o wahanol gyhuddiadau’n ymwneud â gwerthu, a meddu ar bron i 100 o eitemau ffug i’w gwerthu, yn eu plith, dillad, esgidiau, sbectol haul, clustffonau a seinyddion sy’n dangos brandiau fel Adidas, Nike, Stone Island, Apple, Timberland, Ralph Lauren ac ati yn dilyn ymchwiliad gan Adran Safonau Masnach Torfaen.

Aethpwyd â David Thomas, of Co-operative Terrace, a oedd yn defnyddio enw ffug mewn ymgais i osgoi cael ei adnabod, i’r llys ar ôl i Safonau Masnach gael hyd iddo’n gwerthu nifer o eitemau yr honnwyd eu bod yn ffug, ar Facebook.

Ymddangosodd yn Llys Ynadon Cwmbrân ar ddydd Llun 14 Tachwedd 2016 a phlediodd yn euog i 19 o gyhuddiadau mewn perthynas â defnyddio nodau masnach i dwyllo. Cafodd glod am bledio’n euog mor fuan ond oherwydd nifer y troseddau fe dderbyniodd orchymyn cymunedol.

Gwnaed ef yn destun cyrffyw am 56 niwrnod o 8pm tan 6am. Gorfodwyd ef i dalu tâl dioddefwyr o £85, costau o £150 a fforffedu a distrywio’r eitemau ffug.

Meddai’r Cynghorydd Gwyneira Clark, Aelod Gweithredol dros Gynllunio a Diogelu’r Cyhoedd,

"Dylai hyn gael ei weld fel rhwystr mawr i bobl sy'n credu y gallant wneud arian drwy werthu nwyddau ffug drwy gyfryngau cymdeithasol. Mae tîm Safonau Masnach Torfaen yn gweithio'n ddyfal i fynd i'r afael â'r gwerthu a chyflenwi eitemau ffug.

Mae pobl sy'n cael eu dal yn gwerthu eitemau o'r fath mewn perygl o gael dirwy drom neu garchar, a, gellir ymchwilio i'w materion ariannol, lle gall llysoedd gymryd ymaith unrhyw arian neu asedau nad ydynt yn gallu profi eu bod wedi'u hennill yn gyfreithlon.

Yn gyffredinol, mae'r nwyddau hyn o ansawdd gwael a phrofwyd eisoes eu bod yn beryglus.

Yr wyf yn gofyn i drigolion i brynu nwyddau gan werthwyr achrededig neu'r rheini sydd ag enw da yn unig. Drwy brynu nwyddau ffug, mae defnyddwyr yn cefnogi masnachwyr anghyfreithlon a throseddol a thanseilio busnesau cyfreithlon. "

Gall unrhyw un sydd yn gwybod unrhyw beth am nwydau ffug, gysylltu â thîm Safonau Masnach Blaenau Gwent a Thorfaen ar 01633 647623 neu anfon e-bost i trading.standards@torfaen.gov.uk

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar http://www.torfaen.gov.uk/en/Business/TradingStandards/Trading-Standards.aspx

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig