Safonau Masnach yn rhybuddio trigolion ynghylch sgamwyr

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015

Mae Safonau Masnach Torfaen a Blaenau Gwent yn rhybuddio trigolion ynghylch y posibilrwydd o ddod ar draws sgamwyr sy'n honni eu bod yn swyddogion Safonau Masnach lleol.

Mae'r troseddau yn peri pryder penodol gan eu bod yn targedu pobl sydd eisoes wedi cael eu taro o'r blaen o ganlyniad colli arian a dalwyd ganddynt i fasnachwyr ffug sydd naill ai wedi cwblhau gwaith o safon wael neu heb ei gwblhau o gwbl.

Mae ychydig o ddigwyddiadau wedi bod yn ardal De Cymru, felly rydym yn gofyn i drigolion fod yn ymwybodol o unrhyw alwyr digroeso neu alwadau ffôn y maent yn eu derbyn yn gofyn am arian. Noder, ni fyddai Swyddogion Safonau Masnach yn gweithredu yn y modd hwn.

Rhybuddir unrhyw un sy'n derbyn galwad ffôn neu ymweliad yn eu cartref gan rywun sy'n cynnig ad-dalu arian a gollwyd i fasnachwr twyllodrus, yn gyfnewid am ffi ymlaen llaw i  beidio â thalu arian, sieciau na rhoi manylion ariannol, ac i gysylltu â'u tîm Safonau Masnach ar unwaith .

Meddai’r Cynghorydd Gwyneira Clark, Aelod Gweithredol dros Dai, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd yn Nhorfaen, a’r Cynghorydd David White, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd ym Mlaenau Gwent: 'Er nad ydym wedi cael unrhyw adroddiadau am ddigwyddiad yn y fwrdeistref, rydym yn ymwybodol o ddigwyddiadau sydd wedi digwydd mewn awdurdodau cyfagos a hefyd digwyddiadau tebyg sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd blaenorol, yn enwedig ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Byddem yn annog unrhyw un sydd wedi cael ymweliad gan rywun a allai fod yn fasnachwr twyllodrus, neu alwad gan rywun nad ydynt yn siŵr o bwy ydynt, i gysylltu â'r Tîm ar 01633 647624 neu CACS ar 03454 040506.’

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018 Nôl i’r Brig