Grantiau Menter Treftadaeth Treflun

Pwy all wneud cais am Grant Menter Treftadaeth Treflun (MTT)?

Gall perchnogion eiddo a lesddeiliaid yn ardal MTT Pont-y-pŵl sydd â 10 neu fwy o flynyddoedd ar ôl ar eu prydles wneud cais am grant MTT.

Beth yw cyfradd y Grant MTT?

Dyfernir grantiau ar 50 % - 90 % o'r costau cymwys.

Beth fydd y Grant MTT yn ariannu?

  • Gall grantiau o hyd at 70% gael eu dyfarnu ar gyfer gwaith atgyweirio cadwraeth adeiladau hanesyddol, e.e. toeau, simneiau, nwyddau dŵr glaw ac ati, ond nid ar gyfer cynnal a chadw arferol.
  • Gellir dyfarnu grantiau o hyd at 90% ar gyfer ail-osod manylion treftadaeth.
  • Bydd y grant MTT hefyd yn cyfrannu at ddod â gofod llawr gwag yn ôl i ddefnydd, gan gynnwys mannau gwag o fewn adeiladau hanesyddol a ddefnyddir yn rhannol, megis lloriau uwchben siopau neu swyddfeydd sydd ddim yn cael eu defnyddio,  gyda chyfradd grant o 50%.
  • Bydd y grant MTT hefyd yn cyfrannu at ffioedd proffesiynol - penseiri/syrfewyr ac ati
  • Mae costau eraill y gellid eu hystyried fel rhan o grant MTT yn cynnwys: gwaith trwsio strwythurol cyffredinol; atgyweiriadau pren; gwaith saer; pydredd sych; atal lleithder; toi; cyrn simnai; gwaith plwm; nwyddau dŵr glaw; gwaith carreg; nodweddion pensaernïol; blaen siopau; paent ac ati.

Eiddo sydd eisoes yn derbyn Grant Menter Treftadaeth Treflun Pont-y-pŵl.

Hyd yma mae 4 eiddo o fewn ardal cynllun Grant Menter Treftadaeth Treflun Pont-y-pŵl wedi derbyn grant.

Gwesty’r White Hart

Mae gwesty’r White Hart Hotel yn adeilad sylweddol sydd wedi bod yn segur ers nifer o flynyddoedd. Mae'r prosiect wedi caniatáu i’r adeilad allweddol hwn gael ei ddefnyddio unwaith yn ragor ac mae’r adeilad sydd newydd ei adfywio yn awr yn cynnwys bwyty a bar, a llety en suite gwely a brecwast. Bydd yn ased sylweddol i Bont-y-pŵl, a bydd nifer o swyddi llawn a rhan amser yn cael eu creu. Roedd y gwaith yn cynnwys atgyweirio ac adnewyddu tu allan, gwaith adnewyddu mewnol i greu llety Gwely a Brecwast ar y llawr cyntaf, a bwyty gyda bar ar y llawr gwaelod.

Undeb Credyd Gateway

Undeb Credyd Gateway yw’r cwmni cynilo a benthyg cydweithredol ar gyfer pawb sy’n byw neu’n gweithio yn Nhorfaen a Sir Fynwy, ac mae wedi ei leoli mewn lle amlwg ar Stryd Fasnach gyferbyn â Stryd y Farchnad.  Gyda’r prosiect, cafodd flaen y siop draddodiadol o'r 1930au ei adfer. Mae'r eiddo yn wreiddiol o’r 19eg Ganrif ond roedd wedi ei ddifrodi'n ddifrifol gan dân ar ddiwedd y 1920au. Fe'i hailadeiladwyd yn rhannol, gan gynnwys y ffasâd, ym 1930. Mae’r gwaith hefyd wedi adfer arwydd crog ac adlen er mwyn cyfyngu ar lacharedd yr haul.

Rhif 9 Stryd y Garan

Mae Rhif 9 Stryd y Garan  yn adeilad nodedig wedi ei leoli ar bwys Eglwys y Bedyddwyr Stryd y Garan yng nghanol Stryd y Garan, ac wedi bod yn wag ers peth amser. Mae'r prosiect wedi dychwelyd yr adeilad pwysig hwn yn ôl i ddefnydd da. Bydd yr adeilad newydd wedi ei hadfywio yn awr yn cwmpasu salon gwallt ar y llawr gwaelod, gan greu nifer o swyddi, a llety preswyl ar y llawr cyntaf. Mae'r gwaith yn cynnwys atgyweirio ac adnewyddu allanol - blaen siop newydd; ffenestri a drysau newydd; to newydd; ailadeiladu’r corn simnai; gwaith trwsio strwythurol i’r wal dalcen; nwyddau dŵr glaw newydd; ffasgia ac yn y blaen.

Gwesty'r Globe Hotel

Mae gwaith yn cael ei wneud ar hen Westy'r Globe, sy’n eiddo sylweddol â thri ffenestr bae a tri llawr sydd wedi ei leoli ar Stryd y Garan, ac wedi bod yn afraid ers dros ddwy flynedd.  Bydd y prosiect yn dychwelyd yr adeilad allweddol yn ôl i ddefnydd da. Bydd yr adeilad ar ôl ei hadfywio yn cwmpasu uned adwerthu ar y llawr gwaelod; gofod swyddfa ar y llawr gwaelod; gofod swyddfa ar y llawr cyntaf; 2 fflat preswyl ar y llawr cyntaf; a fflat preswyl ar yr ail lawr. Bydd y gwaith yn cynnwys atgyweirio ac adnewyddu allanol ac adnewyddu mewnol i drosi'r lle o dŷ cyhoeddus gwag i ofod manwerthu/swyddfeydd a gofod preswyl. Ar ôl ei gwblhau, rhagwelir y bydd nifer o swyddi llawn a rhan amser yn cael eu creu.

Diwygiwyd Diwethaf: 03/07/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gweinyddwr MTT 
Ffôn: 01633 648288

Nôl i’r Brig