Meithrin Darparu Ffynnu (NET)

Prosiect i gefnogi pobl sydd â chytundebau llai nag amser llawn neu'r rheiny sy’n gweithio amser llawn ond sydd â chyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar allu i weithio gydag anghenion gwaith neu les yw Meithrin, Darparu, Ffynnu (NET).

Mae cyflogaeth yn ffactor pwysig yn ein lles, yn cael effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol arnom ni, ein teuluoedd a'n cymunedau.

Byddwn yn gweithio gyda chi yn ôl eich cyflymder eich hun, gan roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch chi i gymryd y camau nesaf.

Ein bwriad yw rhoi hwb i'ch hyder a'ch gallu i reoli eich lles a gallwn eich cefnogi i wneud newidiadau cadanarhaol i'ch sefyllfa gwaith

Mae eich anghenion a lles yn ganolog i bob dim a wnawn, a'n bwriad yw eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau sy'n eich atal rhag cyrraedd eich potensial llawn

Meithrin, Darparu, Ffynnu (NET)

 • Cam 1 - Cyswllt gyda Gweithiwr Cymorth Cyflogaeth ymrwymedig
 • Cam 2 - Adnabod a gosod nodau
 • Cam 3 - Cyngor ar yrfaoedd a chefnogaeth cyflogaeth
 • Cam 4 - Newidiwch nawr!

Beth sydd gennym i'w gynnig

 • Cefnogaeth un wrth un wedi'i theilwra yn seiliedig ar eich anghenion unigol
 • Cefnogaeth pob cam o'r ffordd
 • Cyngor ar yrfaoedd a chefnogaeth cyflogaeth mewn gwaith
 • Mynediad at weithgareddau iechyd a lles
 • Cyfleoedd i gael cynghori ble bo'n briodol
 • Cyngor arbenigol a chymorth ymarferol gyda chwilio am swyddi, CV, ceisiadau am swyddi, cyfweliadau etc.

Y buddion i chi

 • Gwella sgiliau a gwybodaeth
 • Newid cyflogaeth neu waith presennol
 • Rheoli eich iechyd a lles gwell
 • Cynnydd mewn hyder a hunanwerth

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Cyflogadwyedd Torfaen ar 01633 647743 neu e-bost employability@torfaen.gov.uk

Neu llenwch y ffurflen ymholiadau ac fe fydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

 

Nurture Equip Thrive Logo ESF Logo

Diwygiwyd Diwethaf: 18/11/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Meithrin Darparu Ffynnu (NET)

Ffôn: 01633 647743

Nôl i’r Brig