Swyddog Ymgysylltu Gofal Plant - Addysg

Hours:
30
Cyflog:
£22,129 to £24,920 Y flwyddyn pro rata
Math:
Cyfnod Penodol
Sector(au):
Education
Postiwyd:
04 May 2022 09:43:00
Cau:
26 May 2022 12:00:00
Disgrifiad

CONTRACT:  CYFNOD PENODOL HYD AT 31AIN MAWRTH 2023, OND GELLID EI YMESTYN O BOSIB

Rydym eisiau recriwtio Swyddog Ymgysylltu Gofal Plant brwdfrydig, gyda chymhelliad i ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i hybu Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru ledled Torfaen.

Bydd deiliad y swydd yn cael ei annog i ymgysylltu gyda digwyddiadau cymunedol a chysylltu gyda sefydliadau partner sy’n allweddol i hyrwyddo’r cynnig i deuluoedd ledled y fwrdeistref, wrth gyflenwi gwasanaeth allgymorth o safon uchel. Bydd deiliad y swydd hefyd yn cyfrannu i ymgyrch farchnata’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, y wefan a gweithgareddau allgymorth.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad allgymorth a brofwyd, gwaith datblygu a gwybodaeth am fentrau Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio 30 awr yr wythnos. Bydd dyletswyddau yn golygu gweithio ar benwythnosau a gall gynnwys gyda’r nos o bryd i’w gilydd, pan fo angen. Bydd deiliad y swydd wedi ei leoli yng Nghanolfan Integredig Plant Cwmbrân, Cwmbrân.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Hayley Morgan 07980 732664 / Hannah Bedford 07773 208295.

Mae’r swydd hon yn destun Cais Datgeliad Manylach i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cymhwyster/Profiad:
  • Addysg i o leiaf TGAU/Lefel O, NVQ Lefel 3 neu gyfatebol gan gynnwys sgiliau llythrennedd a rhifedd da iawn - Hanfodol
  • Cymhwyster priodol mewn gwasanaeth cwsmeriaid, gwaith cymunedol neu brofiad cyfatebol a pharodrwydd i weithio i gael cymhwyster o’r fath - Dymunol
  • Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol - Hanfodol
Sut i ymgeisio:

Lawrlwythwch gopi o'r swydd-ddisgrifiad a’r Ffurflen Gais yma.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Saesneg neu yn Gymraeg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal. 

Ebostiwch ffurflenni cais wedi eu cwblhau i recruitment@torfaen.gov.uk  

Cyfeirnod y Swydd
REQ003447 - 2605
Diwygiwyd Diwethaf: 13/05/2022 Nôl i’r Brig