Grant Cymorth Tai

Mae’r Grant Cymorth Tai yn rhaglen a ariennir gan y llywodraeth. Mae’n defnyddio dulliau ymyrraeth gynnar i atal digartrefedd, sefydlogi sefyllfa unigolyn o ran ei gartref, a’i annog i fyw’n annibynnol.

Mae’r Grant Cymorth Tai yn Nhorfaen yn ariannu, yn monitro ac yn datblygu tai â chymorth a gwasanaethau cymorth tai. Mae’r cymorth ar gael yn rhad ac am ddim i drigolion Torfaen a gall gefnogi unigolion am hyd at 2 flynedd.

Beth yw Cymorth Fel y Bo’r Angen?

Mae Cymorth Fel y Bo’r Angen yn gymorth pwrpasol un i un a ddarperir gan y gwasanaethau cymorth lleol.  Mae’r cymorth yn mynd i’r afael â phroblemau unigolion o ran eu cartref ac unrhyw gymorth arall sydd ei angen a allai effeithio ar eu sefyllfa o ran eu cartref. 

Enghraifft o gymorth:

 • sefydlu/cynnal tenantiaeth
 • rheoli rhent/talu biliau
 • iechyd meddwl
 • help gyda phroblemau arian a hawlio budd-daliadau
 • cymorth arbenigol i bobl ifanc 16-24 oed
 • trais domestig
 • salwch/anabledd
 • dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau
 • llenwi ffurflenni
 • cymorth emosiynol
 • help i gael mynediad at addysg, hyfforddiant neu waith

Beth yw Llety â Chymorth?

Llety â chymorth yw llety lle mae’r tenant yn cael cymorth sy’n gysylltiedig â’i lety, felly’n ei gefnogi i ennill y sgiliau i fyw'n annibynnol a chynnal ei denantiaeth ei hun.

Sut i gael cymorth

Gateway

 • Os ydych chi’n chwilio am gymorth, gallwch gysylltu â Thîm Gateway fydd yn eich helpu i ddod o hyd i’r cymorth fwyaf addas i’ch amgylchiadau, drwy lenwi ffurflen atgyfeirio gyda chi.
 • Gellir cysylltu â Thîm Gateway ar 01495 766949 neu drwy e-bost gateway@torfaen.gov.uk.

Cymorth Tai – Galw Heibio

Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch ar frys, gall y cymorthfeydd galw heibio canlynol eich helpu. Nid oes angen gwneud apwyntiad, gallwch alw heibio ar y dydd.

Sesiynau Galw Heibio am Gymorth Tai
DarparwrLleoliadDiwrnodAmserRhif Cyswllt

Platfform: Cymorth/cyngor ar Dai

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Dydd Llun

9:30am - 1:00pm

01495 760390

Platfform: Cymorth/cyngor ar Dai

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Dydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau

9:30am - 4:00pm

01495 760390

Platfform: Cymorth/cyngor ar Dai

Co-Star Food Bank Cwmbran

Dydd Iau

11:00am – 1:00pm

01495 760390

Platfform: Cymorth/cyngor ar Dai

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Dydd Gwener

9:30am - 3:30pm

01495 760390

The Wallich: Cymorth/cyngor ar Dai

Pearl House, 12 Hanbury Road, Pont-y-pŵl, NP4 6JL

Dydd Mawrth - Mercher

9:00am -5:00pm

01495 366895

The Wallich: Cymorth/cyngor ar Dai

Canolfan Byd Gwaith Cwmbrân, 42 Sgwâr Gwent, Cwmbrân, NP44 1PL

Dydd Llun a Dydd Iau

9:00am - 4:00pm

01495 366895

The Wallich: Cymorth/cyngor ar Dai

Canolfan Byd Gwaith Pont-y-pŵl, Heol-y-Parc, NP4 6XQ

Dydd Mawrth

9:00am-12:00pm

01495 366895

The Wallich: Cymorth/cyngor ar Dai

Pearl House, 12 Hanbury Road, Pont-y-pŵl, NP4 6JL

Dydd Gwener

9:00am - 4:30pm

01495 366895

The Wallich: Cymorth/cyngor ar Dai/ POBL

Pearl House, 12 Hanbury Road, Pont-y-pŵl, NP4 6JL

Dydd Sadwrn

9:30am - 1:00pm

01495 366895

Diwygiwyd Diwethaf: 04/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cefnogi Pobl

Ffôn: 01495 766949

E-bost: supporting.people@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig