Tai Sector Preifat

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol am orfodi safonau tai sector preifat o fewn Torfaen.

Mae cyfrifoldebau'n cynnwys:

  • datrys problemau mewn tai preifat ar rent a chynnal asesiadau dan System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai i sicrhau bod unrhyw eiddo preswyl yn darparu amgylchedd diogel ac iach ar gyfer unrhyw ddeiliad neu ymwelydd posib
  • rhoi cyngor i landlordiaid a thenantiaid sector preifat
  • ymdrin â niwsans cyhoeddus fel eiddo brwnt, eiddo niweidiol, sbwriel wedi cronni mewn gerddi, niwsans o ran arogleuon a niwsans gan anifeiliaid sy'n cael eu cadw mewn eiddo
  • ymdrin ag eiddo gwag
  • ymdrin â draeniau a charthffosydd preifat diffygiol
  • ymdrin ag aflonyddu gan landlordiaid neu droi allan anghyfreithlon

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Mae'r gwasanaeth ar gael i holl denantiaid a pherchen-feddianwyr sector preifat.  Am wybodaeth bellach neu am gyngor, cysylltwch â'r Tîm Iechyd y Cyhoedd neu lawr lwythwch y dogfennau atodedig: 

Gwybodaeth i denantiaid

Gwybodaeth i landlordiaid

Cofrestru a Trwyddedu

Nid yw'n ofynnol i landlordiaid yn ôl y gyfraith i gael eu cofrestru neu eu trwyddedu.

Mae cyfraith newydd wedi cael ei gyflwyno yng Nghymru sy'n berthnasol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Os ydych yn berchen, rhentu allan, rheoli a / neu yn byw mewn eiddo ar rent, yna bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi.

To find out more view the Rent Smart Wales - are you complying? page.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/11/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Iechyd y Cyhoedd

Ffôn: 01633 647622

Nôl i’r Brig