Ymweliadau Mewnfudo

Beth fydd y Cyngor yn ei wneud os fyddwch yn gofyn am Ymweliad Mewnfudo?

Os fyddwch yn gofyn i'r Cyngor asesu eich cartref ar gyfer cais mewnfudo, bydd angen tystiolaeth arnom bod gennych lety addas o fewn y Deyrnas Unedig. Rhaid i'r dystiolaeth hon ddangos nad oes gan yr eiddo yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio unrhyw beryglon categori un ac na fydd gormod o bobl yn byw yno pan fydd yn cael ei ddefnyddio. Bydd Uchel Gomisiynau Prydain mewn amryw o wledydd yn derbyn tystiolaeth gan syrfewyr preifat neu'r awdurdod lleol.

Yr hyn yr ydym ni ei angen gennych chi

Rhaid i ni weld y cais gan yr Uchel Gomisiwn perthnasol i'n galluogi ni i wirio enw'r person sy'n dod i mewn i'r wlad a chyfeiriad yr eiddo y maen nhw'n bwriadu mynd i fyw ynddo.  Mae hefyd yn bwysig bod y cais yn dangos rhif cyfeirnod yr Uchel Gomisiwn gan ein bod angen hwn ar gyfer unrhyw ohebiaeth. 

Beth fyddwn yn ei wneud i chi

Ar dderbyn cais yr Uchel Gomisiwn bydd y Cyngor yn anfon anfoneb atoch am £98.75 + TAW (2 ystafell wely) / £120.85 + TAW (3 ystafell wely) / £142.90 + TAW (4 ystafell wely) / £22.00 + TAW (i bob ystafell wely ychwanegol) tuag at gost y gwasanaeth hwn.  Ar dderbyn tystiolaeth o daliad bydd y Cyngor yn trefnu apwyntiad i arolygu'r eiddo.  Fel arfer bydd hyn o fewn 10 diwrnod gwaith. 

Yn dilyn achwiliad bydd y Cyngor yn rhoi adroddiad ar yr eiddo i'r Uchel Gomisiwn, a bydd copi ohono'n cael ei anfon at eich noddwr, eto bydd hyn fel arfer o fewn 10 diwrnod.

Diwygiwyd Diwethaf: 11/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Iechyd y Cyhoedd

Ffôn: 01633 647622

Ebost: public.health@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig