System Graddio Iechyd a Diogelwch Tai

Yn y gorffennol roedd y Safon Addasrwydd Tai yn canolbwyntio ar strwythur adeiladau a'u cyfleusterau. Bellach mae Deddf Tai 2004 wedi cymryd ei le ac wedi cyflwyno'r System Graddio Iechyd a Diogelwch Tai newydd (y system).

Mae'r system wedi ei hanelu at bobl sy'n byw yn yr adeilad.  Mae'n asesu'r holl beryglon a allant fod yno ac a allant effeithio ar iechyd, diogelwch a lles y deiliaid a'u hymwelwyr. 

Gall tai o ansawdd gwael gael effaith wael ar y bobl sy'n byw yno.  Gall hyn fod yn effaith corfforol, cymdeithasol neu emosiynol; trwy oerfel gormodol, haint cynyddol; asthma a salwch anadlol eraill.  Gall cartrefi hefyd fod yn beryglus gydag anafiadau'n digwydd oherwydd cwympo, trydaniad, tân a damweiniau eraill.

Mae'r effaith ar les yn amrywio o iselder i waharddiad cymdeithasol.  Mae'r system yn canfod unrhyw effeithiau y mae adeilad amlfeddianaeth yn ei gael ar iechyd, diogelwch a lles. Mae adeiladau'n cael eu graddio, a bydd y Cyngor yn gweithredu'n ffurfiol os nad yw'r adeilad yn cwrdd â'r safonau gofynnol.

Ydych chi eisiau gwybod mwy?

Gallwch lawr lwytho'r daflen System Graddio Iechyd a Diogelwch Tai.

Am wybodaeth ar atal damweiniau yn y cartref ewch i wefan RoSPA.

Diwygiwyd Diwethaf: 11/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Iechyd y Cyhoedd

Ffôn: 01633 647622

Ebost: public.health@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig